Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 63 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 16 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu, divus pieteikumus par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu sakarā ar iespējamo izlīgumu. 13 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 30 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto apelācijas sūdzības, bet vienā lietā – prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu. Vienā lietā iesniegts gan prokurora apelācijas protests, gan apsūdzētā apelācijas sūdzība.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

16.oktobrī nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, kurā ar Latgales apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais notiesāts par to, ka personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar personu, pret kuru process izdalīts atsevišķā lietvedībā, izdarīja krāpšanu. Noziedzīgais nodarījums izdarīts Daugavpilī un Līvānos 2005.-2006.gadā. Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais sodīts ar naudas sodu 70 minimālo mēnešalgu jeb Ls 12 600 apmērā. Par minēto spriedumu apsūdzētais un viņa aizstāvis iesnieguši apelācijas sūdzības, lūdzot atcelt spriedumu un taisīt lietā jaunu, attaisnojošu spriedumu un kriminālprocesu izbeigt, kā arī noraidīt cietušā kaitējuma kompensāciju. Šī gada septembrī krimināllietas iztiesāšana atlikta sakarā ar apsūdzētā aizstāvja neierašanos. (Lieta PAK-6/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv