Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 60 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 16 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 34 blakus sūdzības.

AT Krimināllietu tiesu palātai tiesas sēdē paredzēts izskatīt septiņas lietas. Vienā lietā saņemtas apsūdzēto un aizstāvju apelācijas sūdzības, divās lietās saņemtas gan apelācijas sūdzības, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu. Trīs lietas kasācijas instances tiesa nodevusi apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai. Vienā lietā izskatīs jautājumu par piemēroto drošības līdzekli.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      24.martā Krimināllietu tiesu palātā paredzēts iztiesāt krimināllietu, kurā apsūdzība celta pret trīs personām par marihuānas audzēšanu Talsu novada Laucienes pagastā. Ar Kurzemes apgabaltiesas spriedumu visi trīs apsūdzētie notiesāti par to, ka 2008.gadā laika periodā no jūlija līdz oktobrim, darbojoties organizētas grupas sastāvā, izdarīja narkotisko vielu saturošu augu neatļautu sēšanu un audzēšanu lielās platībās. Ar pirmās instances tiesas spriedumu viens no apsūdzētajiem sodīts ar brīvības atņemšanu uz 12 gadiem, bet divi apsūdzētie ar brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, visi ar mantas konfiskāciju. Apelācijas sūdzības par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu iesnieguši divi apsūdzētie un visu apsūdzēto aizstāvji. Pērn oktobrī apelācijas instances tiesa apmierināja viena no trim lietā apsūdzētajiem lūgumu atlikt lietas izskatīšanu un uz nākamo tiesas sēdi aicināt eksperti, kura lietā veikusi ķīmisko ekspertīzi. (Lieta PAK-17/2014).

2)      25.martā Civillietu tiesu palātā paredzēts izskatīt LR Finanšu ministrijas un Neivakenas vecticībnieku draudzes pārstāvju iesniegtās apelācijas sūdzības par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru draudzei apmierinātas īpašuma tiesības uz zemi 0,1 ha platībā, bet noraidītas īpašuma tiesības uz baznīcas ēku.

Draudze ar prasību tiesā vērsās 2011.gada decembrī, lūdzot atzīt, ka Neivakenas vecticībnieku draudze ir Jaunpagasta vecticībnieku draudzes īpašuma tiesību pārmantotāja, atzīt īpašuma tiesības uz baznīcas ēku un zemes gabalu 0,1 ha platībā Jaunpagastā, Virbu pagastā, Talsu novadā. Prasība pamatota uz likuma „Par īpašumu atdošanu reliģiskām organizācijām” 15.pantu.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Kurzemes apgabaltiesa 2012.gada 22.maijā prasību apmierināja daļēji. Tiesa konstatēja, ka Neivakenas vecticībnieku draudze likumā noteiktā termiņā nav pieprasījusi īpašuma tiesību atjaunošanu uz baznīcas ēku un zemi. Pirmās instances tiesa atzina, ka pie šādiem apstākļiem prasītājs ir zaudējis tiesības saņemt īpašumā strīdus ēku, jo likumā noteiktais termiņš ir prekluzīvs termiņš, kuru nokavēšanas gadījumā nevar atjaunot un likuma „Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 10.pants nosaka, ja kulta, dzīvojamo vai citu ēku bijušais īpašnieks vai viņa īpašuma tiesību pārmantotāja – reliģiskā organizācija – noteiktajā termiņā nav pieteikušies vai nav pierādījuši savas īpašuma tiesības, minētās ēkas savā īpašumā pārņem valsts, nemainot kulta ēku statusu. Ņemot vērā, ka zemes reformas laikā strīdus zemes nav piešķirta citām fiziskām vai juridiskām personām, tiesa atzina, ka prasītājam atjaunojamas īpašuma tiesības uz zemi 1000 mplatībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā. (Lieta PAC-296/2014).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv