Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 35 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, vienu pieteikumu par tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par puses aizstāšanu. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 16 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt trīs lietas. Vienā lietā saņemts prokurora apelācijas protests, bet divās lietās – gan protests, gan apsūdzēto vai aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Krimināllietu tiesu palāta 25.novembrī turpinās izskatīt krimināllietu, kurā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu divi apsūdzētie notiesāti par to, ka viņi aktīvi piedalījās masu nekārtībās, kas saistītas ar grautiņiem, postījumiem, dedzināšanu, mantas iznīcināšanu, ar vardarbību pret personu, ar pretošanos varas pārstāvjiem, un saistītas ar sekām. Abi apsūdzētie sodīti ar nosacītu brīvības atņemšanu – viens – uz diviem gadiem, otrs – uz vienu gadu un sešiem mēnešiem. Par pirmās instances tiesas spriedumu prokurors iesniedzis apelācijas protestu, viens no apsūdzētajiem – apelācijas sūdzību. Iepriekšējā tiesas sēde šajā lietā bija 14.novembrī. (Lieta PAK-130/2014).

 

2)      27.novembrī Civillietu tiesu palātā paredzēts pasludināt nolēmumu Neivakenas vecticībnieku draudzes prasībā pret Finanšu ministriju. Apelācijas instances tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 13.novembrī, vērtējot LR Finanšu ministrijas un Neivakenas vecticībnieku draudzes pārstāvju iesniegtās apelācijas sūdzības par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru draudzei apmierinātas īpašuma tiesības uz zemi 0,1 ha platībā, bet noraidītas īpašuma tiesības uz baznīcas ēku.

Draudze ar prasību tiesā vērsās 2011.gada decembrī, lūdzot atzīt, ka Neivakenas vecticībnieku draudze ir Jaunpagasta vecticībnieku draudzes īpašuma tiesību pārmantotāja, atzīt īpašuma tiesības uz baznīcas ēku un zemes gabalu 0,1 ha platībā Jaunpagastā, Virbu pagastā, Talsu novadā. Prasība pamatota uz likuma „Par īpašumu atdošanu reliģiskām organizācijām” 15.pantu. Izskatot lietu pirmajā instancē, Kurzemes apgabaltiesa 2012.gada 22.maijā prasību apmierināja daļēji. (Lieta PAC-296/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv