Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 26 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. 16 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt četras lietas. Vienā lietā saņemta aizstāvja apelācijas sūdzība, vienā lietā – gan apelācijas sūdzība, gan prokurora apelācijas protests. Divas lietas kasācijas instances tiesa nodevusi apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai.

 

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      26.jūnijā Civillietu tiesu palātā tiks pasludināts nolēmums E.l. du Pont de Nemours and Company prasības lietā pret Actavis Group Hf. Tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 17.jūnijā sakarā ar prasītājas apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru prasība noraidīta.

Prasītājai E.l. du Pont de Nemours and Company līdz 2010.gada 1.decembrim piederēja Latvijas Republikā spēkā esošs papildu aizsardzības sertifikāts zālēm uz vielu Losartāns, kuru aizsargāja Latvijas pamatpatents Nr.5713. Atbildētāja Actavis Group Hf2010.gada 3.martā iesniegusi iesniegumus par zāļu „Losartan Actavis 50mg” un „Losartan Actavis 100mg” iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā. Prasītāja konstatējusi, ka atbildētāja jau 2010.gada 18.februārī ir saskaņojusi zāļu iepakojumu ”Losartan Actavis 50mg” un ”Losartan Actavis 100mg” marķējumu un 2010.gada 25.februārī zāļu lietošanas instrukciju un zāļu aprakstu. Saskaņā ar minētājos dokumentos atrodamo informāciju, zāles ”Losartan Actavis 50mg” un ”Losartan Actavis 100mg” satur vielu ”losartanum kalicum”. Viela „losartanum kalicum” satur losartānu, kuru aizsargāja prasītājai piederošais sertifikāts. Prasītāja uzskata, ka atbildētāja ir pārkāpusi prasītājas tiesības, kuras tai piešķīra sertifikāts. (Lieta PAC-115/2014).

2)      26.jūnijā Civillietu tiesu palātā tiks pasludināts nolēmums E.l. du Pont de Nemours and Company prasības lietā pret KRKA, d.d., Novo mesto. Arī šajā lietā strīds ir par papildu aizsardzības sertifikāta piešķirto tiesību pārkāpuma atzīšanu, prasītājai uzskatot, ka atbildētāja KRKA, d.d., Novo mesto ir pārkāpusi prasītājai ar sertifikātu piešķirtās tiesības uz vielu Losartāns. Arī šajā strīdā ar pirmās instances tiesas spriedumu prasība noraidīta. (Lieta PAC-117/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv