Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 22 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos, vienu pieteikumu par puses aizstāšanu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 13 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu tiesu palātā tiesas sēdes nav nozīmētas.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      28.augustā Civillietu tiesu palātā nolikta izskatīšanai SIA „Spilva” apelācijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Milda KM” par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un negodīgas konkurences aizliegumu. Iepriekšējā tiesas sēdē šī gada maijā tiesa lietas izskatīšanu atlika sakarā ar iespējamo izlīgumu.

Prasītāja - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Spilva” ar prasību pret SIA „Milda KM” tiesā vērsās, lūdzot pārtraukt un aizliegt negodīgu konkurenci un prettiesisku preču zīmei sajaucami līdzīgu apzīmējumu izmantošanu, izņemt no tirdzniecības pārkāpuma preces „Ķīnas saldskābā mērce” un „Asā Ķīnas saldskābā” par pārkāpējas līdzekļiem, aizliegt izmantot vārdu „Ķīnas” tomātu un garšvielu mērču marķēšanā, aizliegt produktu noformēšanā izmantot sarkanu vāciņu ar baltiem burtiem. (Lieta PAC-264/2014).

2)      28.augustā Civillietu tiesu palātā atkārtoti apelācijas kārtībā paredzēts izskatīt prasību pret Latvijas Republiku LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas Ls 882 700 un procentu Ls 529 620 piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. AT Civillietu departaments pērn jūnijā nodeva lietu jaunai izskatīšanai. Kasācijas instances tiesa atzina, ka brīdī, kad lieta tika izskatīta apelācijas instances tiesā, vēl nebija taisīts ECT Lielās palātas spriedums lietā „Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju”, kurā sniegts izvērsts vērtējums par īpašuma un zemes reformu Latvijā un atsevišķām personām atjaunotām īpašuma tiesībām uz konkrētu zemesgabalu. Kasācijas instances tiesa atzina, ka ECT spriedumā lietā „Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju” paustās atziņas par taisnīgas atlīdzības apmēra un samērīguma vērtēšanas kritērijiem, kādi piemērojami abos līdzīga rakstura strīdos, dod pamatu izvērtēt šo atziņu piemērošanu arī izskatot prasītājas prasību. Iepriekšējā tiesas sēdē šī gada martā tiesa atlika lietas izskatīšanu papildus pierādījumu iesniegšanai. (Lieta PAC-728/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv