Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 39 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 20 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par eksperta maiņu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. 13 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs četras blakus sūdzības.

AT Krimināllietu tiesu palātai tiesas sēdē paredzēts izskatīt deviņas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto apelācijas sūdzības, trīs lietās saņemtas gan apelācijas sūdzības, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu. Četras lietas kasācijas instances tiesa nodevusi apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai.