Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Iepirkumu uzraudzības birojs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Ventspils pilsētas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.

AT Krimināllietu departaments izskatīs četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības, vienā lietā iesniegts gan prokurora kasācijas protests, gan apsūdzēto kasācijas sūdzības un vienā lietā izlems protestu par tiesas nolēmuma jaunu izskatīšanu.  

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      22.decembrī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā skatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Jautājums ir par to, kurā brīdī būvniecības procesā personai, kura plāno veikt būvniecību, ir jāsaņem zemes īpašnieka, uz kura zemes tā plānota, piekrišana. Jau uzsākot šo procesu, proti, iesniedzot pašvaldībā būvniecības iesniegumu, lai saņemtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu, vai vēlāk, piem., tikai pirms paša noslēguma – būvatļaujas izsniegšanas.(Lieta SKA-320/2014).

2)      22.decembrī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu. Jautājums būtībā ir par pierādījumiem. Kā Latvenergo iepirkuma pretendenti (plānots iepirkt konservantu, kas nodrošina koksnes (stabu) kalpošanu 30 gadus) var pierādīt, ka viņu piedāvātajam konservantam ir konkursa nolikumā prasītās īpašības un piedāvājumā uzrādītās kvalitātes. (Lieta SKA-144/2014).

 

3)      22.decembrī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā risināms, vai Tele 2 komercprakse bija godīga un nebija maldinoša. Cik skaidra bija piedāvājumu reklāma - sarunu kartes Zelta Zivtiņa mobilā interneta izmaksas. Vai vidusmēra patērētājs varēja saprast, cik šis pakalpojums maksā. PTAC un tiesas teikušas, ka nevarēja. (Lieta SKA-170/2014).

 

4) 22.decembrī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja iesniedza Valsts ieņēmumu dienestam pašnodarbinātā ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas objektu un iemaksām par 2010.gada ceturto ceturksni, citstarp deklarējot iemaksas Ls 2000, ko samaksāja budžetā.

Vēlāk pieteicēja Valsts ieņēmumu dienestam iesniedza precizētu pašnodarbinātā ziņojumu, kurā iemaksu objektu norādīja Ls 0 un līdz ar to arī iemaksas Ls 0, kā arī lūdza iestādei atmaksāt kļūdaini samaksāto iemaksu summu.

Izskatāmajā lietā risināms jautājums, vai pieteicējai, apstākļos, kad tiesību normas to tieši neparedz, tomēr bija tiesības lūgt anulēt deklarētās ziņas par iemaksu objektu no neesošiem ienākumiem.

 

Informāciju sagatvoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv