Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā kasācijas sūdzība un vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu.

AT Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts zemes dienests, Iepirkumu uzraudzības birojs un Lauku atbalsta dienests.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      2.decembrī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta (VID) kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no pieņemšanas dienas atcelts VID lēmums daļā par pieteicējai papildu samaksai budžetā noteikto pievienotās vērtības nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu. Pārējā daļā pieteikums noraidīts.

Izskatāmā lieta ir par iedzīvotāju ienākuma nodokli no atsavinātajiem īpašumiem. Augstākās tiesas risināmie jautājumi – kas jāieskaita pārdošanas cenā, vai apstākļi pietiekami noskaidroti un līguma satura interpretācija.

Ar Administratīvās rajona tiesas spriedumu pieteikums tika daļēji apmierināts: atcelts VID lēmums daļā, ar kuru pieteicējai noteikts pienākums papildus budžetā samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2007.gadu, ar to saistīto soda naudu un nokavējuma naudu, kā arī samazināto no budžeta atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli un par to aprēķināto soda naudu; pārējā daļā pieteikums tika noraidīts. (Lieta SKA-400/2014).

 

2)      2.decembrī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteicēja pieteikums par VID lēmuma atcelšanu daļā par papildu nomaksai budžetā noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokli noraidīts. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa lieta par nodokli no dzīvības apdrošināšanas atlīdzības. Proti, vai ir jāmaksā nodoklis no šādas atlīdzības, ja apdrošināšanas līgumu par darbinieku noslēdzis un apdrošināšanas prēmijas maksājis darba devējs. (Lieta SKA-351/2014).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv