Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Strenču novada dome.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju kasācijas sūdzības, bet vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā iesniegts gan prokurora protests, gan apsūdzētā kasācijas sūdzība.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu lietu sakarā ar protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.  

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Krimināllietu departaments 17.septembrī rakstveida procesā izskatīs prokurora kasācijas protestu un apsūdzētās kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta ar mūža ieslodzījumu par sava bērna slepkavības izdarīšanu pastiprinošos apstākļos, vainīgajai apzinoties, ka cietušais atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sodīta ar brīvības atņemšanas sodu par sava bērna tīšu noslepkavošanu, par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu. Bērnu mātes, kas ir bijusī medmāsa, noziedzīgo darbību rezultātā, divi viņas bērni miruši un vienam konstatēts redzes zudums. (Lieta SKK-384/2014).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 18.septembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēji pārsūdzēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 20.februāra lēmumu Nr.44 „Par obligātā iepirkuma komponentēm un elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem no 2013.gada 1.aprīļa” daļā par apstiprināto obligātā iepirkuma komponenti. Administratīvā apgabaltiesa izbeidza tiesvedību lietā attiecībā uz pieteicējiem,kas ir saistītie lietotāji (mājsaimniecības), atzīstot, ka pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav tiesību iesniegt pieteikumu. Šajā blakus sūdzības lietā izšķiramais jautājums ir, vai pieteicējiem, kas ir saistītie lietotāji (mājsaimniecības), ir subjektīvās tiesības pārsūdzēt minēto regulatora lēmumu. (Lieta SKA-1081/2014).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 19.septembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā izšķirams, vai par personas attaisnotajiem izdevumiem Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumu Nr.336 „Par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” 1.1.apakšpunkta  izpratnē (izdevumi par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai un izdevumi par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu) var tikt uzskatīti  izdevumi par auto vadīšanas apmācību. (Lieta SKA-521/2014).

 

4)      Administratīvo lietu departaments 19.septembrī rakstveida procesā izskatīs Spānijas uzņēmuma Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru noraidīts Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. lūgums pieaicināt lietā kā trešo personu SIA „CAF Latvia”. Izskatot blakus sūdzību ir izšķirams jautājums, vai apakšuzņēmējs, kuru nodibinājis līdzējs, var būt trešā persona lietā, kurā tiek izskatīts pieteikums par noslēgta iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu. (Lieta SKA-921/2014).

 

5)      Civillietu departaments 19.septembrī rakstveida procesā izskatīs Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas blakus sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 28.maija lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts Rīgas rajona tiesas tiesneses 2014.gada 10.aprīļa lēmums par atteikšanos pieņemt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas prasības pieteikumu pret AKB „Investbank” par vienošanās spēkā esamības atzīšanu. (Lieta SKC-2755/2014).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv