Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas brīvostas pārvalde un Konkurences padome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā kasācijas sūdzība, vienā lietā – gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmuma jaunu izskatīšanu. Vienā lietā saņemta apsūdzētā sūdzība par apelācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas un vienā lietā saņemta cietušā sūdzība par pirmās instances tiesā noslēgto vienošanos ar prokuroru par vainu un sodu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      18.martā Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs Rīgas brīvostas pārvaldes kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un pārvaldei uzlikts par pienākumu sniegt pieprasīto informāciju. Risināmais tiesību jautājums šajā lietā ir par to, vai atbilstoši Informācijas atklātības likuma 11.panta trešajai daļai atbilde uzskatāma par nosūtītu informācijas pieprasītājam, ja tā ir nosūtīta uz informācijas pieprasījumā norādīto adresi, taču kā adresāts ir norādīta cita persona, nevis informācijas pieprasītājs. (Lieta SKA-152/2014).

 

2)      19.martā Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu. Pieteicējs, kas ir pētnieciskās žurnālistikas nodibinājums, vērsās Valsts ieņēmumu dienestā ar lūgumu sniegt informāciju par dienesta kādā administratīvo pārkāpumu jomā piemērotiem sodiem, lai gatavotu analītisku publikāciju par soda efektivitāti. Valsts ieņēmumu dienests informāciju nesniedza, atsaucoties uz likuma „Par Valsts ieņēmumu dienestu” 21.pantā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 22.pantā noteikto vispārīgo pienākumu aizsargāt dienesta pienākumu pildīšanas laikā iegūto informāciju par nodokļu maksātājiem. Valsts ieņēmumu dienests iesniedzis kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru dienestam uzlikts pienākums informāciju sniegt. Augstākajai tiesai noskaidrojams, vai minētās normas ir lietā piemērojamas un vai ar tām aizsargājamās intereses pamato prasītās informācijas nesniegšanu. (Lieta SKA-355/2014).

 

3)      21.martā Administratīvo lietu departamentam rakstveida procesā jāvērtē, vai par neapstrīdamu kļuvis administratīvais akts var būt pamats jauna administratīvā akta izdošanai.

Šajā lietā AS „Sentor Farm aptiekas”, AS „Recipe Plus” un AS „Repharm” pārsūdzējušas Konkurences padomes lēmumu, ar kuru pagarināts darbības termiņš ierobežojumiem, kas noteikti ar iepriekš izdotu un par neapstrīdamu kļuvušu lēmumu. Ar iepriekšējo lēmumu Konkurences padome bija noteikusi pieteicējām terminētus ierobežojumus apvienoties ar citām aptiekām noteiktās pilsētās un uzlikusi pieteicējām pienākumu informēt Konkurences padomi par citu aptieku iesaistīšanos pieteicēju mārketinga programmā. Minētajā lēmumā bija paredzēts, ka pirms noteikto ierobežojumu termiņa beigām Konkurences padome, ņemot vērā situāciju tirgū, var pagarināt to darbību. Šis Konkurences padomes lēmums netika pārsūdzēts un kļuva neapstrīdams. Ar šobrīd tiesā pārsūdzēto lēmumu Konkurences padome ir pagarinājusi iepriekšējā lēmumā noteikto ierobežojumu termiņu, norādot, ka situācija tirgū nav mainījusies. Administratīvā apgabaltiesa ir atzinusi, ka Konkurences padomei bija no jauna jāizvērtē, vai ir pamats noteikt pieteicējām attiecīgos ierobežojumus, nevis vienīgi jāatsaucas uz iepriekšējo lēmumu. Tāpēc apgabaltiesa ir atcēlusi pārsūdzēto Konkurences padomes lēmumu. Konkurences padome kasācijas sūdzībā norāda, ka iepriekšējā lēmumā izdarītie apsvērumi tai nebija atkārtoti jāizdara, jo iepriekšējais lēmums ir kļuvis neapstrīdams. (Lieta SKA-51/2014).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv