Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 13 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Rīgas dome un Grobiņas novada dome.

AT Civillietu departamentam un Krimināllietu departamentam tiesas sēdes nav nozīmētas.  

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 20.augustā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Viens no lietā risināmajiem jautājumiem ir, vai Valsts ieņēmumu dienestam bija pamats uzsākt auditu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas pieprasījumu pamatotības pārbaudei, ja par atteikumu atmaksāt nodokli par attiecīgu periodu jau norit tiesvedība administratīvajā tiesā. (Lieta SKA-335/2014).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 20.augustā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteicējas un Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteikums daļēji apmierināts.

Lietā risināms jautājums par pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksu maksātnespējīgai sabiedrībai, ja saistībā ar tās darbību ir bijis ierosināts kriminālprocess. (Lieta SKA-146/2014).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 21.augustā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu.

Lietā ir risināms jautājums par karavīra tiesībām saņemt vienreizēju pabalstu, ja karavīrs saslimšanas dēļ atzīts par nederīgu turpmākajam aktīvajam dienestam un tāpēc pirms dienesta (līguma) termiņa beigām atvaļināts no profesionālā dienesta. Strīds ir par to, vai saslimšanai jābūt cēloniskā sakarā ar dienesta pienākumu pildīšanu. (Lieta SKA-348/2014).

 

4)      Administratīvo lietu departaments 21.augustā rakstveida procesā izskatīs atbildētājas – Grobiņas novada domes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas pieteikums un pašvaldības lēmums atcelts ar tā pieņemšanas dienu.

Lietā risināms jautājums par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām gadījumā, ja līgumslēdzēji ir atcēluši pirkuma līgumu pirms pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. (Lieta SKA-452/2014).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv