Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Labklājības ministrija, Carnikavas novada dome un Mārupes pagasta padome.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 17 lietas. Astoņās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju kasācijas sūdzības, bet trīs lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Četrās lietās saņemti pieteikumi par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienā lietā izskatīs sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību un vienā lietā - sūdzību par lēmumu atstāt apelācijas sūdzību bez izskatīšanas.

AT Civillietu departamentam tiesas sēdes nav nozīmētas.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Administratīvo lietu departaments 25.augustā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu.

Lietā ir risināms jautājums parlikuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 33.panta otrās daļas interpretāciju.  Vērtējams, vai atbilstoši minētajai normai persona, kura, darbojoties citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta uzņēmuma vārdā, izlaiž preces brīvam apgrozījumam Eiropas Savienībā, var piemērot 0% pievienotās vērtības nodokļa likmi, ja preču saņēmēja ir uzņēmums, kurš reģistrēts citā Eiropas Savienības dalībvalsts dalībvalstī, bet nav tas pats uzņēmums, kura vārdā persona darbojas. (Lieta SKA-106/2014).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 25.augustā rakstveida procesā izskatīs pieteicēju kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā risināms jautājums par publisko tiesību līguma izpildes pareizību un zaudējumu atlīdzinājumu par publisko tiesību līguma prettiesisku izbeigšanu. (Lieta SKA-265/2014).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 27.augustā rakstveida procesā izskatīs atbildētājas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteikums daļēji apmierināts.

Lietā ir strīds par Valsts civildienesta likuma 41.panta 1.punkta „f” apakšpunktam piemērošanu. Minētā tiesību norma paredz iestādes tiesības izbeigt valsts civildienesta attiecības ar ierēdni, kurš sasniedzis valsts noteikto pensijas vecumu, ja nav pamatota iestādes vadītāja rīkojuma par attiecīgā ierēdņa atstāšanu amatā. (Lieta SKA-409/2014).

 

4)      Administratīvo lietu departaments 29.augustā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pašvaldība noteica pieteicējiem samaksāt nekustamā īpašuma nodokli par īpašumu, kas reģistrēts kadastra reģistrā kā noliktava, bet dabā saglabājušies tikai tās pamati un sienu daļas. Pieteicēji uzskata, ka īpašums faktiski neeksistē, tādēļ nodoklis nav jāmaksā. Savukārt pamati un siena var tikt uzskatīti vienīgi par inženierbūvi, kas arī nebūtu apliekami ar nodokli. Apgabaltiesa pieteikumu par pašvaldības lēmuma atcelšanu noraidīja. (Lieta SKA-74/2014).

 

5)      Administratīvo lietu departaments 29.augustā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteikums apmierināts daļēji.

Lietā ir pārsūdzētas Mārupes pagasta būvvaldes izsniegtas būvatļaujas mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai. Strīds  ir par to, vai būvvalde tiesiski akceptējusi ēkas būvprojektu, ņemot vērā no tiesību normām izrietošo pienākumu saskaņot ar kaimiņu zemesgabala īpašnieku būves atrašanos tuvāk par trim metriem no kaimiņa zemesgabala robežas, ēkas augstumu, logu un izvirzījumu izbūvi, kas iziet uz kaimiņu zemesgabala pusi.

Kasācijas kārtībā izšķirams, vai apstākļos, kad būvprojektā atrodas iepriekšējā kaimiņu zemesgabala īpašnieka parakstīta atzīme par projekta saskaņošanu, taču tiesa vienlaikus konstatējusi, ka skiču projekts no pirmā acu uzmetiena sniedz maldīgu priekšstatu par ēkas atrašanās vietu, plānojumu un apjomu, var atzīt saskaņojuma esību. (Lieta SKA-300/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv