Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Rīgas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, 39 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un divus kasācijas protestus par spēkā stājušiem pirmās instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā iesniegts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1.      Civillietu departamentā 29.janvārī pasludinās spriedumu prasības lietā pret Rīgas Dzemdību namu. Lietu tiesas sēdē izskatīja 15.janvārī sakarā ar prasītājas kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 27.decembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret SIA „Rīgas Dzemdību nams” un par labu prasītājai piedzīta Ls 3000 atlīdzība par morālo kaitējumu sakarā ar pacientes tiesību aizskārumu. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu noraidīta prasība daļā par zaudējumu piedziņu, personiskās informācijas prettiesisku izpaušanu un sakarā ar sakropļojumu. (Lieta SKC-72/2014).

 

2.      Administratīvo lietu departamentā 30.janvārī izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA „Ventspils Energo” pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – dienests) pieteicējai SIA „Ventspils Energo” (šobrīd – SIA „Ventspils Energo” tiesību pārņēmēja pašvaldības SIA „Ventspils siltums”) samazināja no budžeta atmaksājamo pievienotās vērtības nodokli, noteica soda naudu, kā arī noteica, ka nepamatoti palielināts no budžeta atmaksājamais pievienotās vērtības nodoklis.

Dienesta lēmumā citstarp norādīts, ka pieteicējas iesniegtajos rēķinos konstatējami trūkumi, jo tie neatbilst likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 8.panta 5.1daļas 3. un 4.punkta nosacījumiem.

Administratīvā apgabaltiesa konstatēja, ka pieteicējai ar rēķiniem apmaksājamos pakalpojumus ir snieguši divi komersanti, bet rēķinos norādīts tikai viens no pakalpojumu sniedzējiem, līdz ar to rēķini ir nepilnīgi. Tādējādi nav konstatējams priekšnodokļa atskaitīšanas priekšnosacījums – pakalpojumam jābūt saņemtam tieši no nodokļu rēķinā norādītās ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas.

Augstākajai tiesai šajā lietā jāpārbauda, vai apgabaltiesa pamatoti secinājusi, ka pieteicējas iesniegtie rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem ir nepilnīgi un pieteicējai nebija tiesības atskaitīt priekšnodokli. (Lieta SKA-89/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv