Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Ekonomikas ministrija un Rīgas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Tiesa pasludinās spriedumu četrās iepriekš tiesas sēdē paplašinātā sastāvā izskatītās lietās.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā kasācijas sūdzība, vienā lietā – gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmuma jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs apsūdzēto aizstāves sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties atjaunot kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņu.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

AT Civillietu departaments 4.martā rakstveida procesā izskatīs SIA Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS" kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret zinātniekiem par pelējuma sēnes celma patenta atzīšanu par spēkā neesošu.

SIA Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS” 2006.gada aprīlī vērsās Rīgas apgabaltiesā ar prasības pieteikumu, lūdzot atzīt par spēkā neesošu Romānam Kārkliņam un Ingemārai Skrastiņai izsniegto patentu LV 11340 uz izgudrojumu „Mikroskopisko pelējuma sēņu Aspergillus niger celms R-5 - citronskābes producents”. Prasītājs uzskata, ka celms R-5 bija zināms jau 1992.gadā, līdz ar to, Latvijas Republikas Patentu valdē 1995.gada 11.janvārī iesniegtais izgudrojums nebija jauns.

Kā pirmās, tā apelācijas instances tiesa prasību noraidīja. Tiesa atzina par nepamatotu argumentu, ka izgudrojums nav jauns, tā kā 1993.gada 14.jūlijā pēc licences līguma noslēgšanas Aspergillus niger R-5 bioloģiskais materiāls jau atradās Indijas firmas „Citric India Limited” rīcībā, jo minētā mikroorganisma kultūra nepārprotami nav identificējama kā mikroskopisko pelējuma sēņu Aspergillus niger celms R-5, kurš kā izgudrojums tika patentēts 1996.gada 20.oktobrī. Arī pirmās instances tiesa – Rīgas apgabaltiesa – atzina, ka apstāklis, ka patenta pieteikuma iesniegšanas brīdī vēl nebija pabeigta Latvijas Universitātes Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcijas starptautiskās atzīšanas procedūra, pats par sevi nevar būt par pamatu patenta atzīšanai par spēkā neesošu. (Lieta SKC-124/2014).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv