AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Divās lietās saņemts prokurora kasācijas protests, vienā lietā apsūdzētā kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemts gan kasācijas protests, gan kasācijas sūdzība. Vienu lietu skatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, ar kuru atteikts atjaunot procesuālo termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai.

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Finanšu ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgas dome un Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļa.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Administratīvo lietu departaments 6.novembrī rakstveida procesā izskatīs atbildētāju kasācijas sūdzības par Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru pieteikums apmierināts. Lietā ir strīds publisko iepirkumu jomā. Pasūtītājs (Latvijas Universitāte) rīkoja konkursu būvniecības pakalpojumu sniegšanai (ietverot arī tehniskā projekta izstrādi, pašu būvniecību un autoruzraudzību). Nolikumā ietverta prasība katram pretendentam finanšu piedāvājumā atsevišķi norādīt ieplānoto inženiersistēmu un iekārtu regulārās apkopes izmaksas. Atsevišķas pieteicējas piedāvātās iekārtas un sistēmas plānots iegādāties komplektā ar to apkopei nepieciešamajiem materiāliem un rezerves daļām. Tādēļ pieteicēja atsevišķi nenorādīja uz šo iekārtu apkopi attiecināmās izmaksas, jo uzskatīja, ka papildu izmaksas neradīsies. Būtībā lietā ir strīds par to, vai pretendents ir ievērojis nolikuma prasību atsevišķi norādīt iecerēto iekārtu apkopes izmaksas situācijā, ja iecerētās iekārtas ražotājs tās piedāvā iegādāties komplektā ar apkopei nepieciešamajiem materiāliem un tādēļ pretendents atsevišķi tikai apkopes materiāliem nepieciešamās izmaksas nav norādījis. (Lieta SKA-681/2014).

 

2)      7.novembrī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā izšķirams, kāda nekustamā īpašuma nodokļa likme bija piemērojama daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sastāvā esošām autostāvvietu telpām 2011.gadā. Administratīvā apgabaltiesa konstatējusi, ka pieteicēja kā komersants nolūkā gūt peļņu pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu citām fiziskajām un juridiskajām personām. Šādā gadījumā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un nedzīvojamās telpas (autostāvvieta zem šīs mājas) tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā. Minētā iemesla dēļ autostāvvietas ir apliekamas nevis ar samazināto nodokļa likmi tāpat kā dzīvojamās telpas, bet gan ar parasto nodokļa likmi. Lai arī konkrēts regulējums, kas skaidri nosaka šādas sekas, ietverts likumā vēlāk, apgabaltiesa atzinusi, ka likuma grozījumiem bija tikai precizējošs raksturs un ka šāds nodokļa apmērs bija noteikts arī iepriekš. Pieteicēja kasācijas sūdzībā norāda uz pretēju interpretāciju un to, ka likumdevējs, pieņemot grozījumus, vēlējies noteikt jaunu regulējumu, nevis precizēt esošo. (Lieta SKA-675/2014).

 


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv