AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā skatīs apsūdzētā sūdzību par lēmumu atteikties pieņemt viņa kasācijas sūdzību.

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Administratīvo lietu departaments 8.oktobrī izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, kas saistīts ar papildu iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu. Pieteicējs amatpersonas deklarācijā norādīja 50 000 latus, kurus saņēmis kā dāvinājumu no savas mātes. Tiesā pieteicējs paskaidroja, ka valsts amatpersonas deklarācijā šo summu norādīja, jo viņa māte šo naudu pieteicējam apsolīja. Tomēr faktiski pieteicēja māte šo naudu pieteicējam nenodeva. Tādējādi naudas norādīšana amatpersonas deklarācijā bija kļūdaina. Valsts ieņēmumu dienests apgabaltiesas secinājumu, ka pieteicējs faktiski nav saņēmis 50 000 latu dāvinājumu no mātes un minēto summu deklarācijā norādījis kļūdaini, apšauba uz tā pamata, ka pieteicējam bija pienākums deklarācijā norādīt pareizu informāciju. Dienests uzskata, ka gadījumā, ja pieteicēja paskaidrojumi būtu patiesi, viņš līdz audita uzsākšanas brīdim būtu labojis kļūdaino deklarāciju. (Lieta SKA-417/2014).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 8.oktobrī izskatīs pieteicējas un iestādes kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, kas saistīts ar trūcīgas personas statusa un pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai piešķiršanu. Augstākā tiesa izvērtēs, vai apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka pieteicējas ģimenei ir piešķirams trūcīgas personas statuss un pabalsts garantētā minimālā iztikas līmeņa nodrošināšanai, kā arī pārbaudīs, vai apgabaltiesa, lemjot par morālā kaitējuma atlīdzinājumu, nav pārsniegusi prasījuma robežas un piešķīrusi atlīdzinājumu par tiesību pārkāpumu, par kuru atlīdzinājums lietā nav prasīts. (Lieta SKA-586/2014).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 10.oktobrī rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Risināmais tiesību jautājums lietā ir parpārdošanas cenu, kas ir nodokļa aprēķināšanas pamatā, noteikšanu saistītajām personām. Proti, ja iestāde konstatē, ka tās ir noteiktas izdevīgākas, nekā parasti tiek noteiktas tirgū par šādiem darījumiem, tā cenas nodokļa vajadzībām var koriģēt. Tālāk iestādei jāievēro, lai korekcija notiktu atbilstoši patiešām līdzīgiem gadījumiem attiecīgā laika periodā. Šajā sakarā strīds ir par to, kas ir atbilstošais periods jeb taksācijas periods, kurš jāņem vērā cenu salīdzināšanai un koriģēšanai. Apgabaltiesa atzina, ka iestāde ir ņēmusi vērā nepamatoti plašu periodu, tādēļ uzdeva koriģēt tās noteiktās cenas. (Lieta SKA-95/2014).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv