Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu.

AT Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Konkurences padome un Rīgas bāriņtiesa.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      8.decembrī Administratīvo lietu departamentā būs pieejams pilns spriedumus partijas „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” (partija „Saskaņa”) pieteikumā par Centrālās vēlēšanu komisijas 2014.gada 22.oktobra lēmuma Nr.116 „Par 12.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu daļā par vēlēšanu rezultātiem Latgales vēlēšanu apgabalā. Tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 28. un 29.oktobrī, uzklausot procesa dalībniekus un lieciniekus. 31.oktobrī tiesa partijas „Saskaņa” pieteikumu noraidīja. (Lieta SA-5/2014).

2)      12.decembrī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā skatīs lietu, kurā vairākas bankas iesniegušas pieteikumu par Konkurences padomes lēmumu, ar kuru konstatēts Konkurences likuma pārkāpums šo banku darbībās un tām piemērots naudas sods.

Šī gada martā Augstākā tiesa apturēja tiesvedību lietā, līdz stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas spriedums. Eiropas Savienības Tiesā kā apelācijas instancē ierosināta lieta par Vispārējās tiesas spriedumu lietā. Lietā izskatīti MasterCard lēmumi, ar kuriem noteiktas daudzpusējas starpbanku komisijas maksas. Vispārējās tiesas sprieduma 139.-140.punktā izteikti apsvērumi par to, kā vērtējams pret konkurenci vērstais mērķis un pret konkurenci vērstās sekas. Augstākā tiesa atzina, ka šā jautājuma izspriešanai var būt nozīme konkrētās izskatāmās lietas izspriešanā.

Augstākajā tiesā izskatāmajā lietā ir strīds par to, vai pieteicēju – AS „Swedbank”, AS „Akciju komercbanka „Baltikums””, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, AS „Rietumu Banka”, AS „Trasta komercbanka”, AS „Baltic International Bank”, AS „DnB NORD Banka”, AS „LTB Bank”, AS „SEB banka”, AS „PrivatBank” un AS „Latvijas Krājbanka” – darbībās ir konstatējams Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpuma sastāvs. Minētā tiesību norma noteic, ka ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem.

Konkurences padomes lēmumā atzīts, ka pārkāpums izpaužas tādējādi, ka bankas (pieteicējas) ir vienojušās par starpbanku komisijas maksu piemērošanas un apmaksas principu par karšu maksājumiem POS terminālos un internetā, kas ir konkurenci kavējoša, ierobežojoša un deformējoša darbība. (Lieta SKA-75/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv