Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 11 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Deviņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē divās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Četras lietas ar kasācijas sūdzībām nodos izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 AT Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 13 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. Septiņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 

Sīkāka informācijas par spēkā stājušos spriedumu:

Krimināllietu departaments 1.septembrī rīcības sēdē izskatot Igora Ivanova un Vitālija Mamedova aizstāvju kasācijas sūdzības par AT Krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 27.jūnija spriedumu, pieņēma lēmumu par atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru apsūdzētajam Ludvigam Antonovam piespriesta brīvības atņemšanu uz 14 gadiem un sešiem mēnešiem ar policijas kontroli uz trīs gadiem un no L.Antonova, I. Ivanova un V.Mamedova solidāri piedzīta morālā kaitējuma kompensācija 70 000 eiro nogalinātās uzņēmējas mātei un 70 000 eiro katrai no divām viņas meitām. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

Pārējā daļā spriedums lietā stājās spēkā jau pērn 30.septembrī, kad Senāta Krimināllietu departaments (tagad Krimināllietu departaments) par pusgadu mīkstināja ar AT Krimināllietu tiesu palātas 2012.gada 14.decembra spriedumu noteikto sodu I.Ivanovam, V.Mamedovam un L.Antonovam. Ar spēkā stājušos tiesas spriedumu I.Ivanovs atzīts par vainīgu uzkūdīšanā mantkārīgā nolūkā veikt savas sievas slepkavību un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un sešiem mēnešiem, Vitālijs Mamedovs atzīts par vainīgu slepkavības mantkārīgā nolūkā organizēšanā un atbalstīšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un sešiem mēnešiem. Asifs Hadžanovs, kurš bija apsūdzēts par slepkavības mantkārīgā nolūkā atbalstīšanu, atzīts par nevainīgu viņam celtajā apsūdzībā un attaisnots.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv