Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, sešās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Sešas lietas departaments nodevis izskatīšanai rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē septiņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Sešas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 AT Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, septiņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. Septiņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

Informācija par atsevišķu lietu:

Civillietu departaments 27.martā pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (iepriekš - SIA "Klīniskās universitātes slimnīcas "Gaiļezers"") par prasītājai veiktu ceļgala operāciju. Kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu bija iesniegusi prasītāja. Līdz ar Civillietu departamenta lēmumu, stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru no slimnīcas par labu prasītājai piedzīti zaudējumi Ls 89,50, morālā kaitējuma atlīdzība Ls 5000 un tiesas izdevumi Ls 200, kopā Ls 5289,50. Daļā, ar kuru par labu prasītājai no SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” piedzīti zaudējumi Ls 109, spriedums stājās spēkā jau 2012.gada nogalē, jo šajā daļā Senāta Civillietu departaments atstāja negrozītu AT Civillietu tiesu palātas spriedumu.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv