Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 29 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē 36 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. 19 lietas ar kasācijas sūdzībām nodos izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 AT Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 107 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. 51 lieta nodota izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 25.jūnijā rīcības sēdē atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (turpmāk – LELB) prasības lietā pret Rīgas domi par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu (zemi) Rīgā, Miera ielā 45, no kura daļu aizņem Rīgas pilsētas Dzemdību nams. Šādu lēmumu tiesnešu kolēģija pieņēma, jo tai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to stājas spēkā AT Civillietu tiesu palātas 2012.gada 9.oktobra spriedums, ar kuru pilnībā noraidīta LELB prasība pret Rīgas domi. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

2)      Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 4.jūlijā rīcības sēdē nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību par Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 13.janvāra spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēju pieteikums lietā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmuma par tarifu atbilstību atcelšanu. Līdz ar rīcības sēdes lēmumu Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 13.janvāra spriedums stājies spēkā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv