AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, deviņās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Septiņas lietas departaments nodevis izskatīšanai rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē sešās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. 14 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, vienā lietā pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu Senāts pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv