AT Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 21 lietā pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, desmit lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. 11 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē 15 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Septiņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodos izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 7.oktobrī rīcības sēdē nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību lietā pret Latvijas valsti Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras personā. Līdz ar rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā AT Civillietu tiesu palātas 2013.gada 24.janvāra spriedums, ar kuru Ģenerālprokuratūrai uzlikts par pienākumu atsaukt 2002.gada 26.martā ar Prokuratūras preses sekretāres starpniecību masu saziņas līdzekļos atspoguļotās ziņas: „Informācija presei. Izmeklējot D.Peimaņa, N.Rīkura, A.Šķestera slepkavības, kā arī M.Millera slepkavības mēģinājumu, Organizētas noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra vakar veica virkni izmeklēšanas darbību, tai skaitā kratīšanas vairākās firmās un personu dzīvesvietas. Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra sadarbībā ar Drošības policiju ir aizturējusi J.Kreslovu, lai pārbaudītu vairākus apstākļus, kas norāda uz viņa iespējamo saistību ar minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. LR Prokuratūras preses centrs 26.03.2002.”. Tiesa noteica, ka ziņas ir atsaucamas, ievietojot ziņas atsaukumu laikrakstos „Diena” un „Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai” 10 dienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Tāpat apelācijas instances tiesa piedzina no Latvijas valsts Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras personā par labu prasītājam Ls 2000 par pretlikumīgu personas brīvības nolaupīšanu un prettiesisku goda un cieņas aizskārumu.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv