Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 21 lietā pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu Senāts pieņēmis, jo senatoru kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Desmit lietas Senāts nodevis izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Senāta Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, sešās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, Senāts nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietā stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Četras lietas Senāts nodevis izskatīšanai rakstveida procesā.

Senāta Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē trīs lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv