Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 23.oktobrī daļēji apmierināja prasītāja prasību un no Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas personā piedzina 7000 eiro atlīdzību par morālo kaitējumu saistībā ar savulaik celtām apsūdzībām kriminālprocesā, kurā prasītājs ticis atzīts par nevainīgu un attaisnots. Apelācijas instances tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 9.oktobrī sakarā ar prasītāja un atbildētājas – Tieslietu ministrijas – apelācijas sūdzībām par Rīgas apgabaltiesas spriedumu. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 31.oktobrī un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.

Prasītājs ar prasību par morālā kaitējuma atlīdzību tiesā vērsās pēc tam, kad 2011.gada aprīlī stājās spēkā viņu attaisnojošs spriedums krimināllietā. Visās trīs tiesu instancēs prasītājs tika atzīts par nevainīgu pret viņu celtajās apsūdzībās un attaisnots.2007.gada 7.martā prasītājs tika atzīts par aizdomās turēto krimināllietā pēc KL 190.p.1.d. par kontrabandu. 2007.gada 9.martā Rīgas rajona tiesa, pēc procesa virzītāja ierosinājuma, attiecībā pret viņu izraudzījās drošības līdzekli apcietinājumu. VP GKPP ONAP lietvedībā atradās krimināllieta pēc Krimināllikuma 117.p.3.p. paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm, kas uzsākta 2004.gada 10.augustā par slepkavību, kas izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā, kas notika 2004.gada 10.augustā Rīgā, Brīvības gatvē. 2007.gada 13.martā, saskaņā ar procesa virzītāja lēmumu, prasītājs tika atzīts par aizdomās turēto šajā kriminālprocesā. Prasītājs tika apsūdzēts pēc KL 15.p.4.d., 118.p.2.p. un 125.p.2.d.3.p.5.p. Tas ir, viņu apsūdzēja par to, ka viņš izdarījis vienas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu un otras personas tīšu prettiesisku nonāvēšanas mēģinājumu, tātad izdarījis slepkavību pastiprinošos apstākļos, tas ir vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā un personu grupā un sevišķi pastiprinošos apstākļos, kā arī izdarījis smaga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, kas bīstams dzīvībai un bija par iemeslu citādam veselības traucējumam, vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā un personu grupā. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas izmeklēšanas tiesneša lēmumu 2007.gada 11.aprīlī viņam tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Prasītājs ieslodzījuma vietā pavadījis gandrīz divus gadus. Krimināllieta, kurā prasītājs sākotnēji tika aizturēts un atradās apcietinājumā saistībā ar iespējamu kontrabandu, pēc tam tika izbeigta un attiecībā pret viņu atcēla aizdomās turētā statusu. Iesniedzot prasību tiesā, prasītājs lūdz atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu saistībā ar nepamatotajām apsūdzībām.

Izskatot lietu pirmajā instancē Rīgas apgabaltiesā 2013.gada 25.martā, tiesa prasību pret Latvijas Republiku Tieslietu ministrijas personā apmierināja daļēji un par labu prasītājam piedzina 6000 latu morālā kaitējuma atlīdzību. Tiesa atzina par pamatotiem prasītāja argumentus, ka apsūdzības celšana par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu, kā arī piedalīšanās procesuālajās darbībās kriminālprocesa ietvaros vairāk kā divu gadu garumā, atrašanās apcietinājumā gandrīz divus gadus, tādējādi ierobežojot pamattiesības uz brīvību, bija morāla trauma, jo tika aizskarta viņa reputācija, pamattiesības un pieļauts viņa it kā nelikumīgo darbību ilgstošs publiskums. Pirmās instances tiesas ieskatā pie minētajiem apstākļiem valstij ir pienākums atbildēt par tiesību aizskārumu, kas nodarīts prasītājam attaisnojoša tiesas sprieduma gadījumā, ko nosaka arī Satversmes 92.pants.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv