Augstākās tiesas (AT Civillietu tiesu palāta 9.oktobrī izskatīja prasītāja un atbildētājas – Tieslietu ministrijas – apelācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret Latvijas Republiku Tieslietu ministrijas personā un par labu prasītājam piedzīta 6000 latu morālā kaitējuma atlīdzība saistībā ar nepamatotām apsūdzībām. Apelācijas instances tiesa tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībnieku un noteica, ka spriedumu pasludinās 23.oktobrī plkst. 9.30.

Prasītājs ar prasību tiesā vērsās pēc tam, kad 2011.gada aprīlī stājās spēkā viņu attaisnojošs spriedums krimināllietā, kurā prasītājam apsūdzība tika uzrādīta pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas, 118.panta 2.punkta un 125.panta otrās daļas 3.,5.punktiem - par slepkavību un smagu miesas bojājumu nodarīšanu personu grupā, kas izdarīti vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā. Visās trīs tiesu instancēs prasītājs tika atzīts par nevainīgu pret viņu celtajās apsūdzībās un attaisnots. Prasītājs apcietinājumā pavadījis divus gadus.

Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu pirmajā instancē 2013.gada 25.martā atzina, ka prasītājam ir tiesības saņemt morālā kaitējuma atlīdzību un ka taisnīga kompensācija par prasītājam nodarīto morālo kaitējumu ir atlīdzība Ls 6000, bet pārējā daļā prasība ir noraidāma. Pirmās instances tiesa atzinapar pamatotiem prasītāja argumentus, ka apsūdzības celšana par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu, kā arī piedalīšanās procesuālajās darbībās kriminālprocesa ietvaros vairāk kā divu gadu garumā, atrašanās apcietinājumā gandrīz divus gadus, tādējādi ierobežojot pamattiesības uz brīvību, bija morāla trauma, jo tika aizskarta viņa reputācija. Prasītāja argumentu par kriminālprocesa publicitāti tiesa vērtējusi kritiski, jo lietā nebija iesniegti nekādi pierādījumi cik lielā mērā un vai vispār minētais kriminālprocess ir publiskots presē un citos medijos. Pirmās instances tiesa ņēmusi vērā, ka prasītāja dzīvesvieta ir neliela apdzīvota vieta un attiecīgajā kriminālprocesā ir iesaistītas un pratinātas personas, kā tas redzams no attaisnojošā sprieduma, kuras ir arī šīs apdzīvotās vietas iedzīvotāji, līdz ar ko atbilstoši Civilprocesa likuma 97.panta principam, atzīstams, ka ziņas par prasītāja saistību ar kriminālprocesu attiecīgā reģionā bija izplatītas.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv