7.janvārī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta izskatīja akciju sabiedrības „Grindeks” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta AS „Grindeks” prasība pret AS „Olainfarm” par preču zīmes „MIDOLAT” reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā pasludinās 21.janvārī plkst. 12.50.

Iepriekšējā tiesas sēdē pērn oktobrī tiesa lietas izskatīšanu atlika, apmierinot prasītājas lūgumu pieprasīt papildus informāciju lietā.

Prasītāja AS „Grindeks” ar prasību tiesā vērsās 2010.gada jūlijā, lūdzot atzīt par spēkā neesošu preču zīmes MIDOLAT/ МИДОЛАТ (kiril) reģistrāciju no tās reģistrācijas dienas attiecībā uz 5. klases precēm „farmaceitiskie preparāti”, pārtraukt un aizliegt izmantot atbildētājai AS „Olainfarm” vārdiskos apzīmējumus MIDOLAT/ МИДОЛАТ attiecībā uz 5 klases precēm „farmaceitiskie preparāti”, atsaukt un pilnībā izņemt no tirdzniecības, iznīcināt visas zāles, kas marķētas ar vārdiskajiem apzīmējumiem MIDOLAT/ МИДОЛАТ, kā arī uzlikt par pienākumu AS „Olainfarm” publiskot spēkā stājušos spriedumu laikrakstā „Dienas bizness” un interneta portālā „Delfi”. Prasītāja norādījusi, ka atbildētājs uz sava vārda 2008.gada jūnijā pieteicis reģistrācijai vārdisko preču zīmi MIDOLAT/ МИДОЛАТ un tā 2009.gada 20.augustā reģistrēta attiecībā uz 5.klases precēm. Prasītājam pieder preču zīmju saime, tai skaitā plaši pazīstamās vārdiskās preču zīmes MILDRONĀTS un MILDRONATE, gan arī kombinētās preču zīmes MILDRONĀTS. Visām minētajām preču zīmēm ir agrāks prioritātes datums nekā apstrīdētajai un visas prasītāja preču zīmes reģistrētas uz precēm 5. preču klasē. Prasītāja ieskatā atbildētājs vārdiskos apzīmējumus MIDOLAT un МИДОЛАТ ir izveidojis tā, lai patērētājiem radītu asociāciju ar prasītājam piederošajām preču zīmēm. Uzskata, ka starp salīdzināmajiem apzīmējumiem pastāv vizuāla un fonētiska līdzība, ka atbildētājs ir imitējis prasītāja plaši pazīstamās preču zīmes MILDRONĀTS, МИЛДРОНАТ un MILDRONATE, apzināti izveidojot vārdisku apzīmējumu, kas, lai arī nav identisks, tomēr līdzības ziņā vidusmēra patērētājam var radīt priekšstatu, ka zālēm MIDOLAT un МИДОЛАТ ir saistība ar prasītāju.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2011.gada 19.augustā AS „Grindeks” prasību noraidīja. Pirmās instances tiesa arī noraidīja AS „Olainfarm” pretprasību pret akciju sabiedrību „Grindeks” par Latvijā reģistrēto preču zīmju MILDRONĀTS, МИЛДРОНАТ, MILDRONATE un Eiropas Kopienas preču zīmes MILDRONATE reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv