Līdz ar AT Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 14.maija spriedums, ar kuru apmierināta prasītāja Kārļa Miķelsona prasība pretAS „Latvenergo”, ar trešo personu lietā Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju, par atlaišanas pabalsta piedziņu un par labu prasītājampiedzīts atlaišanas pabalsts 8 025 eiro, kā arī tiesas izdevumi 401,25 eiroKasācijas instances tiesa atteikusies ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu bija iesniegusi atbildētājas AS „Latvenergo” pārstāve. AT Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

Prasītāja pārstāvis 2011.gada februārī cēla tiesā prasību pret AS „Latvenergo” ar trešo personu Ekonomikas ministriju par atlaišanas pabalsta Ls 36 000 piedziņu. Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa prasību noraidīja pilnībā. Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Rīgas apgabaltiesa 2012.gada 2.maijā prasību apmierināja daļēji un piedzina par labu prasītājam atlaišanas pabalstu Ls 5640 un tiesas izdevumus Ls 282. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments (tagad AT Civillietu departaments), izskatot lietu sakarā ar atbildētājas AS „Latvenergo” kasācijas sūdzību, 2012.gada 14.novembrī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu prasības apmierinātajā daļā un lietu šajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Izskatot lietu atkārtoti apelācijas kārtībā, Rīgas apgabaltiesa pērn 18.martā prasību noraidīja. Izskatot prasītāja pārstāvja iesniegto kasācijas sūdzību, AT Senāta Civillietu departaments pērn 23.oktobrī apelācijas instances tiesas spriedumu atcēla un nodeva jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā, kas to izskatīja šī gada 14.maijā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv