Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 25.jūnijā rīcības sēdē atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (turpmāk – LELB) prasības lietā pret Rīgas domi par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu (zemi) Rīgā, Miera ielā 45, no kura daļu aizņem Rīgas pilsētas Dzemdību nams.Šādu lēmumu tiesnešu kolēģija pieņēma, jo tai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to stājas spēkā AT Civillietu tiesu palātas 2012.gada 9.oktobra spriedums, ar kuru pilnībā noraidīta LELB prasība pret Rīgas domi. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

LELB prasību tiesā par īpašumtiesību atjaunošanu uz zemi un vienu no ēkām Miera ielā 45 Rīgā iesniedza 2008.gadā. Prasītāji lūdz konstatēt īpašuma tiesību pārmantojamību no 1862.gadā nodibinātās „Marijas diakonistu biedrības”, atjaunot un atzīt īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (zemi), kas atrodas Miera ielā 45, Rīgā 18 652 kvadrātmetru platībā un atzīt tiesības uz iztrūkstošo pārņemamās zemes gabala daļu 2439 kvadrātmetru platībā un saņemt īpašumā līdzvērtīgu zemi Rīgas pilsētā. Tāpat prasītāji lūdz atzīt starp Rīgas domi un pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams" noslēgto nomas līgumu daļēji par spēkā neesošu. Ar minēto līgumu Rīgas Dzemdību nams pieņēmis ēku Miera ielā 45 nomā no Rīgas domes. Prasītājs prasību par īpašuma tiesību pārmantošanu pamato ar Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes 2008.gada 25.marta vēstuli, kurā minēta Marijas diakonistu vācu evaņģēliski luteriskā draudze un norādīts, ka šīs draudzes īpašuma tiesību pārmantotāja Latvijā ir Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija 2009.gada 16.oktobrī noraidīja LELB prasību pret Rīgas domi un Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību nams”.


Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa