Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 22.novembrī krimināllietā, kurā par vēlētāju balsu pirkšanu Viļānu novada domes vēlēšanās 2009.gadā apsūdzēts Artūrs Ornicāns, pieņēma lēmumu atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu. Lieta kasācijas instancē nonāca ar prokurora kasācijas protestu un apsūdzētā kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar AT Krimināllietu departamenta lēmumu stājas spēkā Latgales apgabaltiesas 2014.gada 8.oktobra spriedums, ar kuru A.Ornicāns atzīts par vainīgu pēc Krimināllikuma 90.panta (likuma redakcijā līdz 01.04.2013.)par to, ka viņš apzināti kavēja brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus, lietojot uzpirkšanu. A.Ornicāns sodīts ar naudas sodu trīs minimālo mēnešalgu apmērā, jeb 960 euro. Kasācijas instances tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Artūrs Ornicāns tika apsūdzēts pēc Krimināllikuma 90. panta par kavēšanu realizēt vēlēšanu tiesības Viļānu novada domes vēlēšanās 2009.gadā.

2014.gada 9.aprīlī Augstākās tiesas Krimināllietu departaments pilnībā atcēla attaisnojošo AT Krimināllietu tiesu palātas 2013.gada 27.novembra spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesai.

Ar Latgales apgabaltiesas 2014.gada 8.oktobra spriedumu atcelts Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 18.janvāra spriedums daļā par noteikto sodu. Piemērojot Krimināllikuma 49.prim panta pirmās daļas 1.punktu A. Ornicāns sodīts ar naudas sodu trīs minimālo mēnešalgu apmērā, jeb 960 euro. Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts. Papildsodu apelācijas instances tiesa apsūdzētajam nenoteica. Kopš 2013.gada 1.aprīļa no Krimināllikuma izslēgts 44.prim pants, kurš kā papildsodu paredzēja aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv