Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 20.februārī apmierināja prokurora kasācijas protestu un atcēla Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2014.gada 15.augusta spriedumu, ar kuru apmierināta SIA „Winergy” tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana un apstiprināts tiesiskās aizsardzības plāns. Tāpat Augstākā tiesa atcēla Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneša 2014.gada 4.augusta lēmumu, ar kuru par SIA „Winergy” administratoru iecelts sertificēts administrators Jānis Jurkāns. Augstākā tiesa atzinusi, ka pirmās instances tiesa nav vērtējusi kreditora iebildumus, kuros norādīts uz iespējamu fiktīvu darījumu SIA „Winergy” un OU „Firepower” starpā. Tāpat administrators savas kompetences ietvaros nav veicis vispusīgu un detalizētu faktisko apstākļu pārbaudi, lai sagatavotu objektīvu, patiesajai situācijai atbilstošu atzinumu. Atceļot iepriekš minēto spriedumu un lēmumu, Augstākā tiesa lietu nodeva jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.

Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka, izskatot SIA „Winergy” pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa Civilprocesa likuma 341.6 panta trešās daļas prasības nav izpildījusi un nepamatoti atzinusi, ka SIA „Winergy” tiesiskās aizsardzības procesa plāns atbalstīts Maksātnespējas likuma noteiktajā kārtībā nodrošināto un nenodrošināto kreditoru grupās.  

Augstākās tiesas spriedumā norādīts, ka SIA „Winergy” nodrošinātais kreditors AS „Norvik banka” tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai un tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanai iebildusi, norādot, ka OU „Firepower” nav tiesīga īstenot nodrošinātā kreditora tiesības uz SIA „Winergy” tiesiskās aizsardzības pasākuma plāna saskaņošanu, jo tās prasījums pamatots ar fiktīvu, neesošu darījumu. Proti, pirkuma līguma noslēgšanas apstākļi un darījuma struktūra, kā arī turpmākā SIA „Winergy” un OU „Firepower” rīcība norāda uz to, ka parādnieka un OU „Firepower” patiesais mērķis bija radīt neesošu nodrošināto kreditoru, lai formāli pēc Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2013.gada 23.septembra sprieduma iegūtu Maksātnespējas likuma 42.pantā trešajā daļā nepieciešamo saskaņojumu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam nodrošināto kreditoru grupā. Turklāt AS „Norvik banka” OU „Firepower” kreditora tiesības apstrīdējusi arī prasības kārtībā tiesā. Minētais dod pamatu secinājumam, ka faktiski parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā iesniegts, lai apgrūtinātu un kavētu AS „Norvik banka” ķīlas tiesību izlietošanu un izvairītos no parādsaistību izpildes pret banku.

Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka administratoram bija jāpievērš īpaša uzmanība apstākļiem, kas radīja šaubas par parādnieka un, iespējams, saistīto personu godprātību, lai nepieļautu pretlikumīgu tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un ļaunprātīgu tā izmantošanu.

 

Lietā ir tālākminētie apstākļi:

SIA „Winergy” 2013.gada 13.maijā noslēgusi līgumu ar OU „Firepower” par 13 vēja ģeneratoru pirkumu par pirkuma maksu EUR 35 100 000. Puses vienojušās, ka pirkuma maksas daļu EUR 33 600 000 pircēja samaksās pārdevējai līdz 2014.gada 1.janvārim, ģeneratori tiks piegādāti ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.jūlijam, bet atlikusī pirkuma maksas daļa EUR 1 500 000 pircējai jāsamaksā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

SIA „Winergy” 2013.gada 6.jūnijā iesniegusi tiesā pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, norādot, ka parādnieka rīcībā esošie finanšu līdzekļi Ls 284 666 nav pietiekami īstermiņa kreditoru saistību Ls 15 146 946 izpildei, ko apliecina bilance uz 2013.gada 31.maiju.

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2013.gada 23.septembra spriedumu SIA „Winergy” pieteikums par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna apstiprināšanu noraidīts, SIA „Winergy” tiesiskās aizsardzības process izbeigts. Tiesa atzinusi, ka OU „Firepower” kreditora statusa nav, jo ģeneratori nav piegādāti, saistību izpildes termiņš nav iestājies, un OU „Firepower” nevar tikt atzīta arī par nodrošināto kreditoru. Turklāt 2013.gada 13.maija pirkuma līguma noslēgšana neilgi pirms tiesiskā aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanas liecina par parādnieka negodprātīgu rīcību. Lietas faktisko apstākļu un pierādījumu izvērtējums ir pamats secinājumam, ka 2013.gada 13.maija pirkuma līguma noteikumi neatbilst normālai komercpraksei, parādnieks un kreditors rīkojušies saskaņoti, lai radītu neesošu kreditoru.

Pēc Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2013.gada 23.septembra sprieduma taisīšanas SIA „Winergy” un OU „Firepower” 2013.gada 2.oktobrī noslēgušas notariāli apliecinātu līgumu par parāda samaksu, nosakot, ka SIA „Winergy” apņemas samaksāt OU „Firepower” saskaņā ar 2013.gada 13.maija pirkuma līgumu pirkuma maksu EUR 35 100 000 jeb Ls 24 668 420,40 līdz 2013.gada 7.oktobrim (faktiski trīs darba dienu laikā). Līgumā paredzēts, ka saistību neizpildes gadījumā kreditors ir tiesīgs piedzīt parādu no parādnieka atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2013.gada 18.oktobra lēmumu nodota bezstrīdus piespiedu izpildīšanai parāda Ls 24 668 420,40 samaksa pēc 2013.gada 2.oktobra notariālās vienošanās, un uz šī lēmuma pamata zemesgrāmatā SIA „Winergy” piederošajiem nekustamajiem īpašumiem par labu OU „Firepower” 2013.gada 29. un 30.oktobrī nostiprinātas hipotēkas.

SIA „Winergy” 2014.gada 14.maijā iesniegusi tiesā jaunu tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu. Savukārt 2014.gada 1.augustā iesniegusi tiesā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, kam nodrošināto kreditoru grupā 2014.gada 24.jūlijā saskaņojumu devusi OU „Firepower”, galvenais prasījums ir EUR 35 100 000 jeb 67,97% no kopējās nodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas, kā arī Valsts ieņēmumu dienests, galvenais prasījums ir EUR 176 695,05 jeb 0,34% no kopējās nodrošināto kreditoru prasījumu summas, bet nenodrošināto kreditoru grupā – OU „Sompa Team”, OU „Team Glory”, OU „Firepower” un Valsts ieņēmumu dienests, kuru galvenie prasījumi kopā veido 68,46% no kopējās balsstiesīgo nenodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas.

Savukārt kreditors AS „Norvik banka” iesniegusi iebildumus par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

2014.gada 15.augustā pieteikums apmierināts.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv