Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.decembrī, sakarā ar to, ka blakus sūdzības iesniedzējai – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai – nebija tiesību iesniegt blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 21.oktobra lēmumu, izbeidza blakus sūdzības tiesvedību lietā. AT lēmumā norādījusi – lai varētu pārsūdzēt tiesas lēmumu, ir nepieciešams konstatēt sūdzētāja subjektīvo tiesību aizskārumu. Administratīvā procesa likums blakus sūdzības iesniegšanas iespēju paredz vienīgi nelabvēlīgu lēmumu gadījumā. Aplūkojamā gadījumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija iesniegusi blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – AS „Latvijas Gāze” – pagaidu aizsardzības lūgums un kura rezolutīvā daļa atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nostājai par pareizo konkrētā pagaidu aizsardzības lūguma izskatīšanas rezultātu. Ievērojot, ka iesniegtās blakus sūdzības apmierināšanas gadījumā pārsūdzētā lēmuma rezultāts saglabātos nemainīgs, tiesas lēmums attiecībā uz komisiju pielīdzināms tādam lēmumam, kas ir atbilstošs jeb labvēlīgs blakus sūdzības iesniedzēja interesēm.

Ar Administratīvās apgabaltiesas lēmumu noraidīts AS „Latvijas Gāze” pieteikums par pagaidu noregulējuma piemērošanu lietā, proti, noraidīts AS „Latvijas Gāze” lūgums noteikt, ka līdz tiesas sprieduma pieņemšanai pieteikumā prasītā pagaidu atkāpe tiek aizstāta ar tiesas lēmumu, kas ierobežo trešo personu tiesības, kuras vēršas pie pieteicējas ar lūgumu transportēt no citiem dabasgāzes tirgotājiem iegādāto dabasgāzi patērēšanai gazificētajos objektos Latvijas Republikā, izmantojot pieteicējai piederošo infrastruktūru līdz 2017.gada 3.aprīlim.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv