Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 11.maijā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt vairāku Madonas pilsētas skolu skolēnu vecāku un biedrības „Madonas pilsētas 2.vidusskolas atbalsta biedrība” pieteikumu. Augstākā tiesa atzina, ka Administratīvā rajona tiesa pamatoti ir atteikusies pieņemt izskatīšanai pieteikumu.

AT norādījusi, ka lēmums, ar kuru pašvaldība nolēmusi nodot izglītības iestāžu tīkla attīstības plānu publiskajai apspriešanai (un arī pati publiskā apspriešana), nav pašvaldības aktivitāšu galīgais mērķis, bet tikai atsevišķi elementi izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna tapšanā atbilstoši Attīstības plānošanas likumam, Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.737 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” un 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Ar to tiek lemts par Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna atbalstīšanu (neatbalstīšanu), lai noskaidrotu viedokļus, kam varētu būt nozīme, izlemjot jautājumu par plānoto Madonas Valsts ģimnāzijas, Madonas pilsētas 2.vidusskolas un Madonas pilsētas 1.vidusskolas reorganizāciju. Arī izglītības iestāžu tīkla attīstības plāns pats par sevi nav administratīvais akts. Balstoties uz to, var tikt lemts par izglītības iestāžu reorganizāciju. Savukārt šāds lēmums būtu uzskatāms par administratīvo aktu tikai tad, ja ar to būtiski tiktu ierobežotas personu iespējas iegūt izglītību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, taču pieteicēji uz šādiem apstākļiem nenorāda.

Pieteicēji – vairāki Madonas pilsētas skolu skolēnu vecāki un biedrība „Madonas pilsētas 2.vidusskolas atbalsta biedrība” – vērsās administratīvajā tiesā, lūdzot atcelt Madonas novada domes lēmumu, ar kuru nodota publiskajai apspriešanai novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna pirmā redakcija. Lēmumā noteikts publiskās apspriešanas termiņš, kā arī noteikts, ka paziņojums par plāna publisko apspriešanu publicējams pašvaldības mājaslapā un vietējā laikrakstā.

Administratīvās rajona tiesas tiesnesis pieteikumu atteicās pieņemt. Pieteicēji par tiesas lēmumu iesniedza Augstākajā tiesā blakus sūdzību, norādot, ka pašvaldība pieļāvusi pārkāpumus, nosakot plāna apspriešanas kārtību, bet tiesa tos vispār nav vērtējusi.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv