Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 30.septembrī strīdā starp biedrību „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (turpmāk – biedrība „AKKA/LAA”) un SIA „Radio Skonto” daļēji atcēla Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 5.jūlija spriedumu. Spriedums atcelts daļā, ar kuru autoratlīdzības lielums noteikts kā procentos izteikta daļa no SIA „Radio Skonto” ieņēmumiem un no SIA „Radio Skonto” par labu biedrībai „AKKA/LAA” piedzīts autoratlīdzības parāds 59 344,26 euro, kā arī tiesāšanās izdevumi 3623,52 euro. Senāts nodeva lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Biedrība „AKKA/LAA” cēla tiesā prasību pret SIA „Radio Skonto”, lūdzot atzīt par noslēgtu licences līgumu starp biedrību „AKKA/LAA” un SIA „Radio Skonto” par tiesībām izmantot autoru muzikālos darbus ar vai bez teksta raidīšanai radio ēterā un vienlaikus publiskošanai interneta tīklā, nosakot līguma darbības termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim un autoratlīdzības lielumu – 3,75 % no atbildētājas ieņēmumiem, kā arī piedzīt no atbildētājas par labu prasītājai nesamaksāto autoratlīdzību 77 584,14 euro. SIA „Radio Skonto” cēla pretprasību, lūdzot atzīt par noslēgtu licences līgumu 2005.gada 19.aprīļa redakcijā un nosakot līguma darbības termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim, un autoratlīdzības lielumu – 3 % no līgumā definētajiem ieņēmumiem.

Rīgas apgabaltiesa ar 2019.gada 5.jūlija spriedumu daļēji apmierināja prasību, bet pretprasību noraidīja.

Senāts kasācijas tiesvedību lietā ierosināja daļā, ar kuru autoratlīdzības lielums noteikts no raidorganizācijas ieņēmumiem, nekonkretizējot tos, un piedzīts autoratlīdzības parāds un tiesāšanās izdevumi, bet atteica ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar SIA „Radio Skonto” kasācijas sūdzību par spriedumu tā pārējā daļā.

Nododot lietu izskatīšanai no jauna daļā par atlīdzības lieluma norādīšanu, Senāts spriedumā norāda, ka, vērtējot atlīdzības lielumu, tiesai jāņem vērā attiecīgās atlīdzības likmes (tarifa) visas sastāvdaļas. Apelācijas instances tiesa pareizi atlīdzības noteikšanā izmantojusi procentuālo apmēru, bet atstājusi bez pietiekamas ievērības ienākumus, kas ņemami vērā atlīdzības aprēķinā. Katra puse prasījumu pamatošanai iesniegusi savu licences līguma redakciju. Abās redakcijās ietverts līdzīgs regulējums, saskaņā ar kuru autoratlīdzība aprēķināma kā daļa no konkrētiem, līgumā definētiem ieņēmumiem, no kuriem turklāt veicami atskaitījumi, nevis no visiem atbildētājas ienākumiem, proti, tiesai jāņem vērā, kādi atbildētājas ieņēmumi jāiekļauj atlīdzības aprēķina bāzē, ņemot vērā katras puses izvirzīto pozīciju.

Lieta Nr. SKC-419/2020; C30600313

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv