Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 9.jūlijā  atcēla Latgales apgabaltiesas spriedumu par vairāk nekā 66 miljonu eiro piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LatRosTrans” prasītājas – Novopolockas republikāniskā unitārā naftas transportēšanas uzņēmuma „Družba” – labā. Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Senāts spriedumā atzīst, ka apgabaltiesa, atzīstot prasītājai un tās priekšgājējām īpašuma tiesības uz tehnoloģisko naftu, kas atrodas SIA „LatRosTrans” piederošajos naftas vados, ir nepareizi piemērojusi un iztulkojusi materiālo tiesību normas, kā arī pārkāpusi procesuālo tiesību normas par pierādījumu vērtēšanu un sprieduma pamatošanu.

Senāts spriedumā norāda: “Augstākās Padomes 1991.gada 24.augusta lēmuma „Par Latvijas Republikas valstiskuma ekonomiskā pamata nodrošināšanu” 1.punktā ir noteikts, ka visi Latvijas Republikas teritorijā izvietotie vai reģistrētie bijušie vissavienības pakļautības uzņēmumi un citi civilie objekti ir Latvijas Republikas jurisdikcijā kā Latvijas Republikas valsts īpašums, ja starpvalstu līgumos nav paredzēts citādi.”

Līdz ar to Latvijas valsts ar minētā Augstākās Padomes 1991.gada 24.augusta lēmuma 1.punktu noteica visu civilo (nemilitāro) īpašuma objektu piederību un ekskluzīvo jurisdikciju Latvijas valstij saskaņā ar teritoriālo principu. Senāts norāda, ka tādējādi apgabaltiesai nebija pamata uzskatīt, ka PSRS uzņēmuma sadalīšanas akts, kāda ārvalstu uzņēmuma akts vai citas valsts likumi neatkarīgi no to satura var ietekmēt īpašuma tiesības uz civilu īpašuma objektu, tostarp tehnoloģisko naftu, Latvijas teritorijā. Un nav tiesiskas nozīmes tam, vai tehnoloģiskā nafta bija kāda uzņēmuma bilancē.

 

Lietā ir turpmāk minētie apstākļi:

Novopolockas republikāniskais unitārais naftas transportēšanas uzņēmums „Družba” iesniedza tiesā prasību, uzskatot, ka tehnoloģiskā nafta, kas atrodas SIA „LatRosTrans” piederošajos naftas vados, ir prasītājas īpašums. Sākotnēji prasītāja lūdza tiesu atzīt prasītājai īpašuma tiesības un valdījumu, kā arī aizliegt SIA „LatRosTrans” bez prasītājas piekrišanas lietot un/vai izmantot tehnoloģisko naftu, kas atrodas SIA „LatRosTrans” piederošo maģistrālo naftas cauruļvadu „Polocka-Ventspils” un „Polocka-Birži-Mažeiķi” lineārajā daļā, naftas pārsūknēšanas staciju „Skrudaliena 1”, „Skrudaliena 2”, „Džūkste” un naftas pieņemšanas - nodošanas punkta „Ventspils” iekšējos cauruļvados. Apelācijas instances tiesā, precizējot prasību, prasītāja lūdza tiesu piedzīt no SIA „LatRosTrans” atprasāmās naftas vērtību un piedzīt no SIA „LatRosTrans” zaudējumus sakarā ar izsūknēto naftu.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā 2018.gada 7.jūnijā, Latgales apgabaltiesa prasību daļēji apmierināja un piedzina no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LatRosTrans” atklātās akciju sabiedrības “Polocktransneft Družba” labā zaudējumus 66 744 966,24 euro, valsts nodevu 66 883,47 euro un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 49 800 euro, kopā 66 861 649,71 euro.

Lieta SKC-62/2020; C12307410

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv