Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros decembrī pievienoti septiņi Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra regulu (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās pieņemtam tiesas lēmumam par atteikumu izpildīt citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesas nolēmumu, kas pieņemts pēc personas, pret kuru lūgta šī nolēmuma izpilde, pieteikuma, ir paredzēta viena līmeņa pārsūdzība, proti, apgabaltiesas lēmums Senātā nav pārsūdzams.

Tēze:
Civillikuma 1635. panta pirmajā daļā paredzētās tiesības prasīt atlīdzību par morālo kaitējumu, kuru izraisījusi tuvinieka nāve, ir arī mirušās personas brāļiem un māsām.

Tēze:
Neviens no Civilprocesa likuma 563. pantā izsmeļoši uzskatītajiem izpildu lietvedības izbeigšanas pamatiem nav saistāms ar sprieduma izpildīšanas faktu. Tāpēc apstākļos, kad nav iegūti pierādījumi par sprieduma pilnīgu izpildīšanu un nav arī notecējis termiņš sprieduma izpildīšanai piespiedu kārtā, tiesai ir pienākums pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu izskatīt pēc būtības, to apmierinot vai noraidot.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)