Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros jūlijā pievienoti četri Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienots klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Privātpersonai, vēršoties ar iesniegumu valsts vai pašvaldības iestādē, ir tiesības paust subjektīvu viedokli par savu tiesību aizskārumu, ciktāl tas netiek izplatīts ar prettiesisku mērķi – apmelot otru personu. Tādējādi Civillikuma 2352.1 pantā paredzētā civiltiesiskā atbildība var iestāties tikai tad, ja nepatiesās ziņas iesniegumā iekļautas ar prettiesisku mērķi, proti, tā ir bijusi personas apmelošana, apzināti izplatot par viņu nepatiesas ziņas nolūkā radīt morālas ciešanas.

Tēze:
Ja starp zemesgabala īpašnieku un ēkas īpašnieku nav strīda par dzīvojamai mājai piesaistīto funkcionāli nepieciešamo zemes platību, kurai ir izveidota zemes vienības daļa ar noteiktu lietošanas mērķi un noteiktu kadastra apzīmējumu, zemes nomas maksa aprēķināma no nomājamās zemes vienības daļas kadastrālās vērtības.

Tēze:
Iebildumi pirmās instances tiesas spriedumam, kuri pēc to jēguma groza vai papildina apelācijas sūdzībā ietverto pamatojumu, un ir norādīti lietas dalībnieka paskaidrojumos, kas tiesā iesniegti pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai noteiktā procesuālā termiņa notecēšanas, tiesai nav jāvērtē.

Pat tādā gadījumā, ja otras puses paskaidrojumos par apelācijas sūdzību ir ietverti argumenti, kas iziet ārpus lietas izskatīšanas ietvara, tas nerada apelācijas sūdzības iesniedzējam tiesības uz apelācijas sūdzības papildināšanu ar tādiem iebildumiem par pirmās instances tiesas spriedumu, kādi apelācijas sūdzībā nebija norādīti.

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)