Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros jūnijā pievienoti seši Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Ja celta prasība par kopīpašuma izbeigšanu, (kas ir divpusēja (actio duplex) un visu lietas dalībnieku tiesiskais stāvoklis pēc būtības ir vienāds), tad jautājums par kopīpašuma sadales veidu atbilstoši Civillikuma 1075.pantam ir tiesas kompetencē un par patstāvīgu prasījumu nav uzskatāms.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 10.pantā reglamentētajam dispozitivitātes principam jautājumu par pārmaksātās valsts nodevas atmaksāšanu ar attiecīgu procesuālo pieteikumu iniciē šī jautājuma risināšanā ieinteresētā persona (prasītājs vai atbildētājs), nevis tiesa.

Tēze:
Par apdāvinātā rupju nepateicību Civillikuma 1919.panta otrās daļas izpratnē atzīstams tikai tāds svarīgs mantiskais zaudējums, kuru apdāvinātais nodarījis dāvinātājam tīši, t.i., ar ļaunu nolūku. Tas, vai apdāvinātā tīšas darbības (arī bezdarbība) ir izraisījušas sekas dāvinātājam nodarīta svarīga zaudējuma veidā un vai pastāv cēlonisks sakars starp apdāvinātā rīcību un šādu zaudējumu, nosakāms katrā individuālā gadījumā, tiesai izvērtējot konkrētos strīda apstākļus, paturot prātā, ka attiecīgam vērtējumam jābalstās objektīvos kritērijos, nevis prasītāja subjektīvos priekšstatos par zaudējuma nozīmīgumu un apdāvinātā rīcību.

Tēzes:
Kooperatīvās sabiedrības biedri kā ieinteresētās personas attiecībā pret parādnieku

Visas Maksātnespējas likuma 72.panta pirmajā daļā minētās personas vienojošā pazīme ir tieša vai netieša mantiska ieinteresētība attiecībā pret parādnieku. No mantiskās ieinteresētības viedokļa ir ievērojama līdzība starp kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) un kooperatīvās sabiedrības biedru.

Maiņas darījumu apstrīdamība maksātnespējas procesā

Maksātnespējas likuma 96.panta mērķis nav parādnieka ikdienas komercdarbības ietvaros veikta darījuma atzīšana par spēkā neesošu tikai tādēļ, ka tas noslēgts trīs gadus pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas.

Maiņas darījumi, kas slēgti normālās, kooperatīvās sabiedrības izveidošanas mērķiem atbilstošās civiltiesiskās apgrozības attiecībās, neattaisnoti neizraisa izmaiņas parādnieka mantā, tādēļ nekaitē ne pašam parādniekam, ne kreditoru kopuma interesēm.

Tēze:
Civillikuma 181. un 182.pantam neatbilst saskarsmes tiesības izmantošanas kārtība, ar kuru bērna vecāks, pie kura bērns nedzīvo, tiek nostādīts būtiski sliktākā stāvoklī salīdzinājumā ar otru vecāku, ja šāds tiesību ierobežojums nav pamatots ar bērna interesēm vai ar citiem objektīviem apstākļiem.

Tēze:
Maksātnespējas likuma 148. panta trešajā daļā formulētos nosacījumus nav pamata interpretēt citādi, kā parādniekam noteiktu pienākumu saistības izpildīt pašam personīgi. Tādēļ saistību dzēšanas risinājums, kas paredz bankrota procedūras ietvaros maksājumus kreditora prasījumu segšanai pārlikt uz jebkuru trešo personu, neatbilst Maksātnespējas likuma 160. panta 2. punktam.

 

Pievienots klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)