Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros novembrī pievienoti septiņi Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

Tēzes:
1. Situācija, kad pārvadātājs atteicis iekāpšanu, kļūdaini uzskatot, ka ceļojuma dokumenti ir nepiemēroti, uzskatāma par iekāpšanas atteikumu Regulas Nr.261/2004, 2.panta „j” apakšpunkta izpratnē, jo šāds atteikums nav saistīts ar pasažiera, kuram atteikta iekāpšana, vainu.

2. Pasažieris, kuram saskaņā ar Regulu Nr.261/2004 ir izmaksāta atlīdzība par iekāpšanas atteikumu, varētu papildus prasīt arī atlīdzinājumu par tam nodarīto morālo kaitējumu saskaņā ar Civillikuma 1635.pantu, tomēr šādā gadījumā pasažierim būtu īpaši jāpierāda, ka, neskaitot laika zudumu, viņam ir radīts arī cita veida kaitējums.

 

Tēze:
Pretprasības celšana nav priekšnoteikums, lai aizstāvētos pret prasību par divpusēja līguma izpildi. Pietiek ar līguma neizpildīšanas iebilduma celšanu.

 

Tēze:
Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 5.5. punktā noteiktā valsts nodevas procentuālā likme par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā ir piemērojama arī zemnieka saimniecībai, ja tās reģistrētais darbības veids ir sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

 

Tēze:
Pēc parādnieka nekustamā īpašuma pirmreizējas reģistrācijas zemesgrāmatā pirmtiesība uz izskatīšanu ir Zemesgrāmatu likuma 118.1 panta kārtībā iesniegtam zvērināta tiesu izpildītāja nostiprinājuma lūgumam par piedziņas atzīmes ierakstīšanu.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)