Senāta Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Civillietu departaments 5.aprīlī rakstveida procesā izskatīs prasītāja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret SIA ”EUROPARK LATVIA” par samaksātās maksas par autostāvvietas izmantošanu atprasījumu un piemērotā līgumsoda atzīšanu par spēkā neesošu.

Prasītājs novietoja viņam piederošo automašīnu atbildētāja teritorijā (maksas autostāvvietā) un veica samaksu 1,50 euro par automašīnas atrašanos stāvvietā vienu stundu. No atbildētāja teritorijas prasītājs izbrauca 27 minūtes vēlāk pēc apmaksātā laika beigām, secīgi viņš neveica samaksu par šo pārsniegto laiku. Atbilstoši SIA ”EUROPARK LATVIA” izstrādāto teritorijas (stāvvietas) lietošanas noteikumu 5.punktam par automašīnas atrašanos stāvvietā ilgāk par apmaksāto laiku atbildētāja izrakstīja prasītājam soda kvīti un pieprasīja samaksāt līgumsodu 11 euro. Prasītājs nepiekrīt piemērotajam līgumsodam, kas vairāk nekā 15 reizes pārsniedz samaksu par automašīnas atrašanos stāvvietā vienu stundu, tādēļ uzskata to par nelikumīgu un atzīstamu par spēkā neesošu. Tāpat prasītājs uzskata, ka atbildētājai ir jāatdod viņam atpakaļ samaksātie 1,50 euro, jo stāvvieta nav nodota ekspluatācijā un par tās izmantošanu nevar pieprasīt samaksu. Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa prasību noraidīja. (Lieta SKC-121/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv