Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienā lietā tiks pasludināts spriedums.

Informācija par atsevišķu lietu:

Civillietu departaments 10.septembrī atklātā tiesas sēdē pasludinās nolēmumu lietā, kurā biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (turpmāk – “LaIPA”) cēlusi prasību pret inženierfirmu SIA „Scintilla” par kompensācijas un zaudējumu atlīdzības piedziņu un fonogrammu retranslēšanas aizliegšanu. Kasācijas tiesvedība ierosināta sakarā ar SIA „Scintilla” un trešās personas biedrības „Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija” kasācijas sūdzībām un biedrības „LaIPA” kasācijas pretsūdzību par Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2015.gada 8.jūnija spriedumu, ar kuru biedrības „LaIPA” prasība apmierināta daļēji, piedzenot no SIA „Scintilla” biedrības „LaIPA” labā kompensāciju un zaudējumu atlīdzību, bet noraidot prasību daļā par aizliegumu atbildētājai retranslēt fonogrammas pa kabeļiem līdz līguma noslēgšanai ar prasītāju.

Lietā ir risināmi vairāki tiesību jautājumi, tostarp, kādi ir komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu retranslēšanas konstatēšanas kritēriji un kā vērtējams fonogrammu izmantojums, kurā raidorganizācija pārraida raidījumu saturošus signālus tikai atsevišķiem un noteiktiem izplatītājiem, izmantojot tiešās ievades metodi. Tāpat lietā risināms jautājums par blakustiesību kolektīvai pārvaldīšanai izveidotās kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesībām prasīt aizliegt komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu gadījumā, kad nav samaksāta taisnīga atlīdzība par attiecīgo izmantojumu. (Lieta SKC-10/2018).