Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

Informācija par atsevišķu lietu:

Civillietu departaments 15.jūnijā būs pieejams nolēmums lietā, kuras ietvaros izskatīta Lauku atbalsta dienesta kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2014.gada 10.aprīļa spriedumu, ar kuru noraidīta Lauku atbalsta dienesta prasība piedzīt zaudējumu atlīdzību no likvidētās SIA „Liepājas kuģu serviss” valdes priekšsēdētāja par prettiesisku valsts un Eiropas Savienības struktūrfonda atbalsta saņemšanu un izlietošanu.

Finansējums 345 229,98 LVL (491 220,80 EUR) apmērā SIA „Liepājas kuģu serviss” tika piešķirts, ņemot vērā viltotu Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka SIA „Liepājas kuģu serviss” nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kaut arī faktiski sabiedrībai bija nodokļu parāds. Divus mēnešus pēc minētā finansējuma saņemšanas SIA „Liepājas kuģu serviss” tiesā iesniedza maksātnespējas pieteikumu, un pēc bankrota procedūras pabeigšanas sabiedrība tika izslēgta no Uzņēmumu reģistra. Maksātnespējas procedūras ietvaros piešķirtais finansējums netika atgūts.

Lietā izšķirams jautājums, vai tajā norādītajos apstākļos likvidētās sabiedrības valdes loceklis ir personīgi atbildīgs par zaudējumiem, kuri nodarīti trešajām personām, valdes loceklim rīkojoties sabiedrības vārdā. (Lieta SKC-108/2017).