Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesa nolēmumu.  

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Civillietu departaments 17.janvārī rakstveida procesā izskatīs SIA „Lattelecom” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 19.septembra spriedumu, ar kuru SIA „Lattelecom” uzlikts par pienākumu pārtraukt un turpmāk aizliegt tās interneta TV platformā retranslēt SIA „TV3 LATVIA” programmu „TV3” bez spēkā esoša licences līguma.

SIA „TV3 LATVIA” ar prasību tiesā vērsās, norādot, ka atbildētāja – SIA „Lattelecom” – nav ievērojusi Autortiesību likumā noteikto un nenoslēdzot licences līgumu, kā arī nesaņemot programmas izmantošanas licenci, paziņojusi par jauna pakalpojuma piedāvājumu – Interneta TV, kur tiešraidē jebkuram interneta lietotājam kā priekšapmaksas pakalpojums ir iespējams redzēt TV programmas, tostarp programmu „TV3”. SIA „Lattelecom” turpretim uzskata, ka, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.panta sesto un septīto daļu (likuma redakcijā, kas bija spēkā prasības celšana brīdī), tai nebija pienākums saņemt SIA „TV3 LATVIA” atļauju (licenci) televīzijas programmas „TV3” retranslēšanai.

Lietā izšķirams jautājums, vai Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.panta sestās un septītās daļas izpratnē (likuma redakcijā, kas bija spēkā prasības celšana brīdī) televīzijas programmas retranslēšana interneta televīzijas platformā ir atzīstama par retranslēšanu, izmantojot kabeļtelevīziju, proti, vai uz interneta tīklā veiktu televīzijas programmas retranslēšanu ir jāattiecina obligātās retranslācijas (t.s. „must carry”) regulējums, kas likumā tiek attiecināts uz retranslēšanu kabeļtelevīzijā. Tāpat lietā ir jautājums, vai minētais Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma regulējums atbrīvo retranslēšanas veicēju no pienākuma saņemt retranslējamās programmas īpašnieka (turētāja) atļauju jeb licenci saskaņā ar Autortiesību likumu. (Lieta SKC-7/2017).