Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā  izskatīt deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Civillietu departaments 26.janvārī rakstveida procesā izskatīs Beļģijas Karalistes uzņēmējsabiedrības “ Innovative System Developers Group N.V.” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 16.marta spriedumu daļā, ar kuru Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei noteiktas tiesības saņemt no atbildētājas likumiskos 6% gadā no pamatparāda summas. Pārējā daļā spriedums Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Beļģijas Karalistes uzņēmējsabiedrības “ Innovative System Developers Group N.V.” strīdā par līguma atcelšanu, avansa maksājumu līgumsoda piedziņu saistībā ar mobilo telefonu signāla bloķēšanas sistēmas iegādi un uzstādīšanu 12 Latvijas ieslodzījuma vietās stājies spēkā. Proti, līdz ar Civillietu departamenta 2016.gada 29.decembrī rīcības sēdes lēmumu atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru atcelts pušu starpā noslēgtais līgums ar visiem tā grozījumiem un papildinājumiem un no atbildētājas par labu Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei piedzīts samaksātais avansa maksājums 836 064,38 euro, līgumsods par saistību izpildes nokavējumu par 36 285 euro un tiesāšanās izdevumi lietā 15 674,64 euro. (Lieta SKC-90/2018).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv