Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.

Informācija par atsevišķu lietu:

Civillietu departaments 24.maijā rakstveida procesā izskatīs Satiksmes ministrijas kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu, ar kuru prasībā par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu, par labu prasītājai piedzina kompensāciju, likumiskos procentus par laiku no 1997.gada 1.marta līdz 2015.gada 1.martam un tiesas izdevumus – kopā 662 831,37 euro.

Iepriekš kasācijas instances tiesa skatīja lietu 2013.gadā, kad atcēla Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 20.maija spriedumu un nodeva to jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā. Kasācijas instances tiesa toreiz atzina, ka brīdī, kad lieta tika izskatīta apelācijas instances tiesā, vēl nebija taisīts Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas spriedums lietā „Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju”, kurā sniegts izvērsts vērtējums par īpašuma un zemes reformu Latvijā un atsevišķām personām atjaunotām īpašuma tiesībām uz konkrētu zemesgabalu. Kasācijas instances tiesa atzina, ka ECT spriedumā lietā „Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju” paustās atziņas par taisnīgas atlīdzības apmēra un samērīguma vērtēšanas kritērijiem, kādi piemērojami abos līdzīga rakstura strīdos, dod pamatu izvērtēt šo atziņu piemērošanu arī izskatot prasītājas prasību. (SKC-293/2017). 

 

  Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv