Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 18 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

  Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Civillietu departaments 29.jūnijā rakstveida procesā izskatīs Satiksmes ministrijas kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015.gada 30.jūnija spriedumu, ar kuru prasības lietā pret Latvijas valsti LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu tiesa par labu prasītājai piedzina kompensāciju 184 997,79 euro, likumiskos procentus par laiku no 1997. gada 1. marta līdz 2015. gada 1. jūnijam 184 997,79 euro, tiesas izdevumus 3159,48 euro, ar lietas vešanu saistītos izdevumus 5329,64 euro, bet pavisam kopā 378 484,70 euro.

Prasītāja prasību par kompensācijas un nokavējuma procentu piedziņu Rīgas apgabaltiesā iesniegusi 2007.gada februārī, pēc tam, kad 2001.gadā viņai apstiprinātas mantojuma tiesības uz zemes gabalu 4,3499 ha platībā Rīgas rajona Mārupes pagastā. Iepriekšējai zemes īpašniecei īpašuma tiesības uz minēto zemesgabalu nostiprinātas 1995.gada februārī. 1997.gada 5.februārī Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu „Par zemes īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām VAS „Rīga” teritorijā”, kas paredzēja atsavināt bijušo īpašnieku un to mantinieku zemes īpašumus 242,6467 ha platībā. Prasītājas nekustamais īpašums tika iekļauts atsavināmo zemju sarakstā un atlīdzība par atsavināmo zemi vienpusēji noteikta Ls 622,47 apmērā.  (Lieta SKC-307/2017).

 

2)      Civillietu departaments30.jūnijā rakstveida procesā izskatīs Satiksmes ministrijas kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015.gada 14.jūlija spriedumu, ar kuru prasības lietā pret Latvijas valsti LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu tiesa par labu prasītājai piedzina kompensāciju 133 788,42 euro, likumiskos procentus par laiku no 1997.gada 1.marta līdz 2015.gada 1.jūnijam 133 718,42 euro, tiesas izdevumus 3034,33 euro, ar lietas vešanu saistītos izdevumus 4341,49 euro, bet pavisam kopā 274 812,66 euro.

Prasītāja prasību par kompensācijas un nokavējuma procentu piedziņu Rīgas apgabaltiesā iesniegusi 2007.gada februārī, pēc tam, kad 1999.gadā viņai apstiprinātas mantojuma tiesības uz zemes gabalu 2,9501 ha platībā Rīgas rajona Mārupes pagastā. Iepriekšējai zemes īpašniecei īpašuma tiesības uz minēto zemesgabalu nostiprinātas 1995.gada februārī. 1997.gada 5.februārī Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu „Par zemes īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām VAS „Rīga” teritorijā”, kas paredzēja atsavināt bijušo īpašnieku un to mantinieku zemes īpašumus. Prasītājas nekustamais īpašums tika iekļauts atsavināmo zemju sarakstā un atlīdzība par atsavināmo zemi vienpusēji noteikta Ls 422,1 6 apmērā. (Lieta SKC-299/2017). 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv