Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.

Informācija par atsevišķu lietu:

Civillietu departaments 30.maijā paplašinātā tiesas sastāvā vērtēs prasītājas un atbildētājas kasācijas sūdzības strīdā par zemes nomas maksas parādu zem daudzdzīvokļu nama Rīgā.

Maksātnespējīgās AS „Reversed” (pirms reorganizācijas - AS „Latzemes nekustamie īpašumi”, pēc nosaukuma maiņas - AS „Latzemes aktīvi”) vārdā administrators 2015.gadā cēla tiesā prasību, lūdzot atzīt, ka starp prasītāju un atbildētāju pastāvēja zemes nomas tiesiskās attiecības un piedzīt no atbildētājas nomas maksas parādu un nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju.

Prasības pieteikumā norādīts, ka starp prasītāju un daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašniekiem, arī atbildētāju, pastāvēja zemes nomas tiesiskās attiecības, taču līgums nebija noslēgts un maksājumi nav veikti. Atbildētājas parāds aprēķināts proporcionāli viņas īpašumā esošajām domājamām daļām no dzīvojamās mājas, ko veido nomas maksa, pievienotās vērtības nodoklis  un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija

Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu prasība apmierināta daļēji. Apelācijas instances tiesa atzina, ka no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 26.martam starp prasītāju un atbildētāju pastāvēja zemes nomas tiesiskās attiecības proporcionāli atbildētājai piederošajām domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgā, nosakot nomas maksu 6 % gadā no zemes kadastrālās vērtības laika posmā no 2011.gada 14.aprīļa līdz 2012.gada 26.martam. Tiesa piedzina no atbildētājas prasītājas labā zemes nomas maksas parādu, PVN un nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju par laiku no 2011.gada 14.aprīļa līdz 2012.gada 26.martam un ar lietas vešanu saistītos izdevumus.

AS „Latzemes aktīvi” kasācijas sūdzībā lūdz atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu daļā, ar kuru noraidīta prasība par zemes nomas maksas un PVN.

Atbildētāja kasācijas sūdzībā lūdz atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu daļā, ar kuru prasība apmierināta. Kasācijas sūdzībā norādīts, ka atbilstoši Komerclikuma 406.pantam prasības celšanai ir iestājies noilgums, jo prasītājas īpašuma tiesības izbeidzās 2012.gada 26.martā, taču prasība celta 2015.gada 7.augustā. (Lieta SKC-104/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv