Augstākās tiesas Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.

Informācija pa atsevišķu lietu:

Civillietu departaments 2.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā turpinās izskatīt lietu, kurā strīds ir par bankas tiesībām izmantot parādnieka kontā esošos naudas līdzekļus kā finanšu ķīlu, lai segtu parādnieka saistības pret banku.

2015.gada 11.martā Augstākā tiesa apturēja lietā tiesvedību un uzdeva Eiropas Savienības Tiesai piecus jautājumus, kuru būtība ir noskaidrot direktīvas 2002/47/EK mērķi un tvērumu. Eiropas Savienības tiesas sniegtā direktīvas interpretācija kalpos par pamatu izvērtēšanai, vai Latvijas likums, kurš pieņemts šīs direktīvas ieviešanas nolūkos, nav pārsniedzis direktīvas ieviešanas robežas, un, ja ir, tad vai šāda pārsniegšana bija pieļaujama.

Prasību tiesā iesniedza SIA „Izdevniecība STILUS”, prasot piedzīt no AS „Swedbank” naudas līdzekļus, kuri tikuši ieturēti minētajā kārtībā. Pirmās instances un apelācijas instances tiesas prasību noraidīja. (lieta SKC-1/2017).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv