Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 15 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas Civillietu departaments 29.novembrī rakstveida procesā izskatīs biedrības „Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (turpmāk – biedrība „AKKA/LAA”) kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta biedrības „AKKA/LAA” prasība pret SIA „Star FM” par kompensācijas un zaudējumu atlīdzības piedziņu un apmierināta SIA „Star FM” pretprasība par licences līguma atzīšanu par noslēgtu un autoratlīdzības noteikšanu.

Lietā ir risināms jautājums par to, vai tiesa saskaņā ar Autortiesību likuma 41.panta trešo daļu bija tiesīga noteikt atlīdzību, kādu raidorganizācijai (SIA „Star FM”) bija pienākums maksāt kolektīvā pārvaldījuma organizācijai (biedrībai „AKKA/LAA”) par muzikālo darbu izmantošanu raidīšanā, un par šīs atlīdzības noteikšanas kritērijiem. (Lieta SKC–136/2017).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv