Augstākās tiesas Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 16 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas Civillietu departaments 6.janvārī ar rīcības sēdes lēmumu atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību Elitas Dreimanes prasībā pret Romualdu Vonsoviču par nepatiesu ziņu atsaukšanu. Līdz ar to lietā stājas spēkā Zemgales apgabaltiesas 2016.gada 8.septembra spriedums, ar kuru prasība noraidīta.

Prasītāja ar prasību tiesā vērsusies, lūdzot atsaukt atbildētāja 2015.gada 2.aprīlī Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai iesniegto, nepatiesas ziņas saturošo vēstuli, kurā atbildētājs būtiski kritizē prasītājas darbību Valsts kancelejas direktores amatā. Prasītājas ieskatā, minētajā vēstulē iekļautais būtiski pārsniedz pieņemamo (sagaidāmo) valsts amatpersonas kritiku un tieši skar prasītājas personiskās īpašības, profesionalitāti, lojalitāti,kā arī reputāciju.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv