Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 19.septembrī pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību AS „Dzintars” prasībā par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem un īpašuma tiesību atjaunošanu uz preču zīmēm. Senāts šādu lēmumu pieņēma, jo, izvērtējot atbildētāja kasācijas sūdzībā minētos argumentus, Senātam nebija acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Senāta lēmums nav pārsūdzams. Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2022. gada 10. jūnija spriedums, ar kuru apmierināta maksātnespējīgās akciju sabiedrības “Dzintars” prasība pret atbildētāju, bijušo AS "Dzintars" īpašnieku un valdes priekšsēdētāju, par darījumu atzīšanu par spēkā neesošu un īpašuma tiesību atjaunošanu uz preču zīmēm.

Prasītājas – maksātnespējīgās akciju sabiedrības “Dzintars” maksātnespējas procesa administrators 2020. gada februārī tiesā cēla prasību pret bijušo AS "Dzintars" īpašnieku un valdes priekšsēdētāju. Strīds bija par darījumu, ar kuriem tiesiskās aizsardzības procesa laikā atbildētājam bez atlīdzības tika atsavinātas prasītājas saimnieciskajā darbībā izmantotās vārdiskās un figurālās nacionālās, Eiropas Savienības un starptautiskās preču zīmes "Dzintars" un "Future Formula", spēkā esību.

Gan pirmās instances tiesa, gan apelācijas instances tiesa prasību apmierināja.  Tiesa nosprieda, ka darījumi ir spēkā nesoši un īpašuma tiesības uz preču zīmēm ir atjaunojamas maksātnespējīgajai akciju sabiedrībai "Dzintars".

Senāta lēmums. Lieta Nr. SKC‑963/2022 (C30427620)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv